Projekty

 

Dátum Predmet/číslo vyvesené Poznámka
11.09.2014

Rekonštrukcia verejného osvetlenia

obce Prašník

11.09.2014  
08.02.2016

Žiadosť

,,Miestna komunikácia a parkové úpravy v obci Prašník´´

Rozhodnutie

o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok

  Pôdohospodárska platobná agentúra
18.07.2016

Žiadosť

,,Zefektívnenie separovaného zberu KO v obci Prašník´´

Zmluva

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2016-10/65
Dodatok č. 1

k Zmluve o poskytnutí NFP č.zmluvy:OPKZP-PO1-SC111-2016-10/65

Dodatok č. 2

k Zmluve o poskytnutí NFP č.zmluvy:OPKZP-PO1-SC111-2016-10/65

Dodatok č.3

k zmluve o poskytnutí NFP č.zmluvy:OPKZP-PO1-SC111-2016-10/65

Dodatok č. 4

k zmluve o poskytnutí NFP č.zmluvy:OPKZP-PO1-SC111-2016-10/65

  Ministerstvo Životného prostredia SR
31.07.2017

Žiadosť

,,Kompostéry pre obec Prašník´´

Rozhodnutie

o zastavení konania o žiadosti o NFP

31.12.2017 Ministerstvo Životného prostredia SR
01.01.2018

Technologické vybavenie zberného dvora obce Prašník

Správa z kontroly

Správa z kontroly

Prebieha verejné obstarávanie Ministerstvo Životného prostredia SR
copyright 2010 obec Prašník