KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH

SLUŽIEB OBCE PRAŠNÍK

 

Komunitné plánovanie sociálnych služieb je jednou zo základných metód riadenia rozvojových procesov. Predstavuje metódu, pomocou ktorej obec Prašník plánuje sociálne služby tak, aby odpovedali miestnym špecifikám a potrebám jednotlivých obcanov. Ide o otvorený proces zistovania potrieb a zdrojov a hladanie najlepších riešení v oblasti sociálnych služieb.

Cieľom komunitného plánovania je najmä posilňovanie sociálnej súdržnosti všetkých
obyvateľov obce Prašník a predchádzanie sociálnemu vylúčeniu a sociálnej izolácii
jednotlivcov a skupín. Komunitný plán obce sa vypracúva v súlade s národnými
prioritami rozvoja sociálnych služieb s ohľadom na miestne špecifiká a potreby.
Stratégia rozvoja sociálnych služieb obce Prašník v predpokladanom komunitnom pláne
zahŕňa aktualizáciu kompetencií podľa novej legislatívy zákona o sociálnych
službách, ktorý značne rozširuje pôsobnosť obce a prioritne podporuje rozvoj:
- zvyšovania kvality poskytovaných sociálnych služieb,
- komunitných a terénnych služieb,
- sociálneho poradenstva, prevencie a krízovej intervencie,
- odborného a osobného rastu zamestnancov v sociálnych službách

 

Komunitný plán sociálnych služieb obce Prašník na roky 2019 - 2023 (pdf)

 

Schválenie KPSS obce Prašník OcZ dňa 25.06.2019 (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

copyright 2010 obec Prašník