Všeobecne záväzné nariadenia

obce Prašník

 

rok 2020:

por.

čís.

dátum

prijatia

všeobecne záväzné nariadenie

nadobud.

účinnosti

1

10.12.2020

VZN č. 1/2020 k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadyv obci Prašník

01.01.2021

 

 

rok 2019:

por.

čís.

dátum

prijatia

všeobecne záväzné nariadenie

nadobud.

účinnosti

1

18.04.2019

Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2014

o podmiekach prideľovania nájomných bytov na území obce Prašník

01.05.2019
2 16.08.2019

VZN č. 1/2019

o určení výšky mesačného finančného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a náhradu spojenú so stravovaním v Materskej škole a školskom stravovacom zariadení MŠ, ktorých zriaďovateľom je obec Prašník

posledná strana - podpis

01.09.2019
3 10.10.2019

VZN č. 2/2019

O poskytovaní doácií z rozpočtu obce Prašník

26.10.2019
4 05.12.2019

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2016

k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

(dodatok k VZN je na konci uznesení OZ)

01.01.2020

 

 

rok 2017:

por.

čís.

dátum

prijatia

všeobecne záväzné nariadenie

nadobud.

účinnosti

1 23.02.2017 DODATOK č. 1 k VZN č. 3-2014 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a šk.zariadení na území Obce Prašník 01.04.2017
2

16.08.2017

Všeobecné záväzné nariadenie obce Prašník č. 1/2017 o miestach určených na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane 01.09.2017
3 19.10.2017 Všeobecné záväzné nariadenie obce Prašník č.2/2017 o tvorbe fondu údržby,prevádzky a opráv nájomných bytov vo vlastníctve obce Prašník 15.11.2017
4 14.12.2017 Všeobecné záväzné nariadenie  č. 3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb 01.01.2018

 

 

rok 2016:

por.

čís.

dátum

prijatia

všeobecne záväzné nariadenie

nadobud.

účinnosti

1

31.05.2016

VZN č. 1/2016 nakaldanie s komunálnymi a stavebnými odpadmi na území obce Prašník

+prvá strana - scan

01.07.2016
2 30.05.2016 Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2014 o podmienkach prideľovania nájomných bytov na území obce Prašník 01.07.2016
3 16.12.2016

VZN č.2/2016 k miestnym daniam a poplatkom v obci Prašník

+posledná strana

01.01.2017
copyright 2010 obec Prašník