Foto a video 2019

 

V TIENI JAGUÁRA - náš cestovateľ Peter Kuric z Prašníka, v spolupráci s kultúrnou komisiou a OcÚ, premietal v sobotu 9. marca 2019 film Tieň jaguára s videobonusmi z dobrodružnej výpravy za pralesnými indiánmi Hoty. Po premietaní filmu, ktorý vyrobil Pavol Barabáš, nasledovala živá diskusia a malé občerstvenie:

 

 

Jednota dôchodcov Prašník - 8. marca 2019 sa konala vo veľkej sále KD hodnotiaca členská schôdza. V slávnostnom programe vystúpili deti z MŠ a spevácka skupina HOLEŠKA:

 

 

Realizácia projektu - vo februári 2019 boli dovezené nové stroje pre zberný dvor v rámci projektu "Zefektívnenie separovaného zberu komunálneho odpadu v obci Prašník" financovaného z kohézneho fondu v sume 269 178,70€: traktor, traktorový náves, traktorový nosič kontajnerov, 2ks kontajnerov otvorených 5 m3, 4 ks kontajnerov otvorených 10 m3, teleskopický manipulátor a štiepkovač drevnej hmoty:

 

 

 

Monitorovanie obce - v pondelok 18.2.2019 boli osadené tabuľky upozorňujúce, že naša obec je monitorovaná kamerovým systémom:

 

 

 

Foto a video 2018

 

Slávnostné zasadnutie OcZ - v pondelok 10.12.2018 sa v zasadačke obecného úradu uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie novozvoleného obecného zastupiteľstva, na ktorom zložili sľub noví poslanci a starosta obce:

 

 

 

Rekonštrukcia ČOV - začiatkom novembra 2018 bola ukončená celková rekonštrukcia čiastiarne odpadových vôd pre nájomnú bytovku (12b.j.), v celkovej sume 9.360,00 €. Zhotoviteľ: Aquatec VFL s.r.o. Dubnica nad Váhom: 

 

 

 

 

 

Slávnostné posedenie pre seniorov - sa konalo v kultúrnom dome v rámci Októbra mesiaca úcty k starším. Akciu organizovali obecný úrad a ZO JDS Prašník. Súčasťou slávnostného programu boli vystúpenia detí z MŚ, Zitky Noskovej, speváckej skupiny Holeška a Vavrineckej trojky, blahoželania jubilantom a malé občerstvenie:

 

 

 

Dom smútku  - v auguste a septembri prebehla výstavba novej strechy domu smútku na cintoríne v Prašníku - Pustej Vsi. Rekonštrukciu strechy realizovala na základe vybranej cenovej ponuky firma ROYALDOM s.r.o. z Častkoviec:

  

 

 

 

Oslavy 74. výročia SNP - 25. augusta v amfiteátri Prašník - Pustá Ves:

 

 

 

ukážka videa zo slávnostnej časti Osláv SNP:

 

 

 

 

 

 

 

 

Otvorenie prázdnin - Občianske združenie Deti z Prašníka a DHZ Prašník pripravilo 1. júla pre všetky deti z Prašníka krásnu akciu Otvorenie prázdnin na futbalovom štadióne:

 

 

 

Cintorín Prašník - v mesiacoch máj, jún 2018 bolo zrekonštruované schodisko a betónová plocha pri dome smútku na cintoríne Prašník - stred. Stavebné práce realizovala firma pána Srogončíka zo Šterús:

 

 

 

Výlet za strateným prašníckym morom  - pokračovanie hľadania strateného prašníckeho mora priamo v teréne (jún 2018):

 

 

 

Obnova miestnych komunikácii - v júni 2018 sa podarilo zrealizovať obnovu ďalších  úsekov miestnych komunikácii v častiach Dúbrava - Stanovisko, U Bajcarov, U Boorov. Najväčší úsek bol financovaný z projektu s názvom „Miestna komunikácia a parkové úpravy v obci Prašník“ a bol realizovaný s podporou finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020. Zvyšok dofinancovala obec z rezervného fondu. Práce previedli CESTY Nitra:

 

 

 

Kosecký festival - začiatkom mája sa konal už IX. ročník koseckých pretekov za účasti koscov a koskýň s celého Slovenska. Toto krásne podujatie organizuje obec Prašník v spolupráci so Slovenským koseckým spolkom:

 

 

 

Stavanie mája - v pondelok 30. apríla 2018 v bolo tradičné stavanie mája na priestranstve pred obecným úradom:

 

 

 

 

Foto a video 2017

 

Zimná predsviatočná - báseň Alžbety Noskovej zaznela v jej podaní premiérovo na Prašníckych vianočných trhoch 2017:

 

 

Slávnostné otvorenie Náučného chodníka v prašníckom chotári:

 

 

 

Archív fotogalérie (2015, 2016)

 

 

 

 


copyright 2010 obec Prašník