Komisie a ich zloženie

 

Obecné zastupiteľstvo na svojich zasadnutiach 10.12.2019 a 21.2.2019 navrhlo a schválilo nasledovné komisie:

 

Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové

   predseda: Mgr. Richard Lipka

   členovia: Milan Mozolák, Ing. Alena Lipková, Tatiana Pitáková 

 

Komisia pre rozvoj obce, výstavbu a životné prostredie

   predseda: Mgr. Milan Marek

   členovia: Branislav Škodáček, Leonard Dobrucký

 

Komisia pre financie, majetok obce a podnikanie

   predseda: Ing. Alica Miklášová

   členovia: Mgr. Anna Valášková, Zita Selecká, Ing. Darina Mosná

 

Komisia kultúry, športu, mládeže a vzdelávania

   predseda: Alena Pribišová

   členovia: Zita Nosková, (Mario Lorenc - do 31.1.2020), Leonard Dobrucký, Milan Mozolák

 

Komisia na ochranu verejného záujmu

   predseda: Branislav Škodáček

   členovia: Mgr. Richard Lipka, Mgr. Milan Marek

 

 


 

Minulé volebné obdobia:

 

   Obecné zastupiteľstvo na svojom 1. zasadnutí dňa 5. 2. 2015 navrhlo a schválilo nasledovné komisie:

 

Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové

   predseda: Tatiana Pitáková

   členovia:  Viera Škodáčková, Mgr. Anna Valášková, Ing. Darina Mosná,

                  Ing. Kristína Boorová

 

Komisia pre rozvoj obce, výstavbu a životné prostredie

   predseda: Rastislav Bajcar

   členovia:  Mgr. Ján Bosák, Branislav Škodáček

 

Komisia pre financie, majetok obce a podnikanie

   predseda: Mgr. Anna Valášková

   členovia:  Ing. Alica Miklášová, Tatiana Pitáková, Mária Jankechová,

                  Ing. Alena Lipková

 

Komisia kultúry, športu, mládeže a vzdelávania

   predseda: Milan Mozolák

   členovia:  Mgr. Ján Bosák, Ing. Kristína Boorová, Milan Konkuš,

                  Ing. Darina Mosná

 

Komisia na ochranu verejného záujmu

   predseda: Roman Fajnor

   členovia:  Milan Mozolák, Rastislav Bajcar

copyright 2010 obec Prašník