Orgány obce Prašník

 

Starosta: Predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Starosta je štatutárnym orgánom obce v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce, v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom.

Obecné zastupiteľstvo: Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa príslušných ustanovení.

Viac sa dozviete po stiahnutí dokumentu Štatút obce Prašník

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starosta obce:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emil ŠKODÁČEK

 

tel.: 033 7780 534

mobil: 0917 190 047

e-mail: starosta@prasnik.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  •  
  • Poslanci obecného zastupiteľstva vo funkčnom období 2018 - 2022 (uvedenie do funkcie 10.12.2018) a rozdelenie obvodov obce pre činnosť jednotlivých poslancov:
  •  

 

  Leonard DOBRUCKÝ, poslanec OcZ

  obvod: Dúbrava, Volavec, Poľana, U Bajcarov, Stanovisko, U Marušicov, Borová hora.

  kontakt e-mail: leonecko@gmail.com

 

  Mgr. Richard LIPKA, poslanec OcZ, predseda komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové

  obvod: Horná a Dolná Pustá Ves, U Fajnorov, U Lajdov

   kontakt e-mail: r.lipka@centrum.sk

 

  Mgr. Milan MAREK, poslanec OcZ, predseda komisie pre rozvoj obce, výstavbu a životné prostredie

  obvod: Pravá strana štátnej cesty, cesta na Myjavu vrátane rómskej osady

  kontakt e-mail: milanmarek@post.sk

 

  Ing. Alica MIKLÁŠOVÁ, poslankyňa OcZ, predsedkyňa komisie pre financie, majetok obce a podnikanie

  obvod: Ľavá strana štátnej cesty, stred obce, RPD, Pod Čerencom

  kontakt e-mail: alica.miklasova@gmail.com

 

  Milan MOZOLÁK, poslanec OcZ

  obvod: U Školudov, Sychrovy až po Milana Nosku

  kontakt e-mail: milanmozolak@azet.sk

 

  Alena PRIBIŠOVÁ, poslankyňa OcZ, predsedkyňa komisie kultúry, športu, mládeže a vzdelávania

  obvod: Horné a Dolné Boory, U Ďurišov, U Rúbanských, Zbehy

  kontakt e-mail: allieenkaa@gmail.com

 

  Branislav ŠKODÁČEK, zástupca starostu obce, poslanec OcZ, predseda komisie na ochranu verejného záujmu

  obvod: Obecný nájomný dom, MŠ, Ulička, Grnča

  kontakt e-mail: brano.skodacek@gmail.com

 

 


 

  Hlavná kontrolórka obce Prašník:

 

   JUDr. Mária Gajňáková (znovuzvolená od 17.3.2019)

 

 


 

Minulé funkčné obdobia:

 

Poslanci obecného zastupiteľstva vo funkčnom období 2014 - 2018 a ich obvody:

  

   Rastislav BAJCAR (do 22.02.2017)

 

   Mgr. Milan MAREK -  Dúbrava, Volavec, Poľana, U Bajcarov, Stanovisko,

   (od 06.04.2017)         U Marušicov, Borová hora.

 

   Mgr. Ján BOSÁK  -   pravá strana štátnej cesty, cesta na Myjavu vrátane

                                   rómskej osady.

 

   Roman FAJNOR  -   Horná a Dolná Pustá Ves, U Fajnorov, U Lajdov.

 

   Milan MOZOLÁK  -   U Školudov, Sychrovy až po Milana Nosku.

 

   Tatiana PITÁKOVÁ - ľavá strana štátnej cesty, stred obce, RPD, Pod Čerencom.

 

   Mgr. Anna VALÁŠKOVÁ - Horné a Dolné Boory, U Ďurišov, U Rúbanských,

                                          Zbehy.

 

   Branislav ŠKODÁČEK - Obecný nájomný dom, MŠ, Ulička, Grnča.

  •  
  •   

 

 

 

 

 

 

 

copyright 2010 obec Prašník