AKTUALITY

 

 

OBČIANSKE ZDRUŽENIE DETI Z PRAŠNÍKA 

 

   Združenie vzniklo dňa 21. 11. 2014 a jeho hlavným poslaním je prispievať svojimi aktivitami k lepším životným a kultúrnym podmienkam detí v obci Prašník. Je otvorené pre všetkých bez rozdielu veku, pohlavia, rasy, náboženského vyznania, zdravotného a sociálneho znevýhodnenia a politickej príslušnosti. Uznáva a uplatňuje hodnoty spolupatričnosti, vzájomnej pomoci, dobrovoľníctva, svojpomoci a otvorenosti.

Pre dosiahnutie svojho poslania bude združenie plniť tieto ciele:

 • - Vytvárať priestor pre bezpečnú a tvorivú zábavu detí, spoznávanie okolitého sveta a budovanie prvých sociálnych vzťahov.

 • - Rozvíjať športovú a záujmovú činnosť detí v obci.

 • - Podporovať modernizáciu materiálno-technického zabezpečenia materskej školy v Prašníku

 • - Rozvíjať výchovu a vzdelávanie deti a mládeže v duchu zodpovednosti za životné prostredie

 • - Skvalitňovať vzhľad obce a zachovávať jej hodnoty a dedičstvo.

 • - Ochraňovať životné prostredie, prírodu a krajinu.

 • - Vzbudiť záujem verejnosti o historické a prírodné pamiatky a ich ochranu.

 • - Zlepšiť informovanosť obyvateľov a návštevníkov o zaujímavostiach regiónu.

 • - Vyvíjať aktivity na získavanie sponzorských finančných a naturálnych darov a príspevkov na zabezpečenie činnosti občianskeho združenia.

 • - Pripravovať a riadiť realizáciu projektov pre rozvoj obce, na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole v Prašníku, (samostatne alebo v spolupráci s obcou Prašník)

 • - Organizovať a spoluorganizovať aktivity a kultúrne podujatia pre deti a mládež v obci Prašník

Našim cieľom je tiež výchova a vzdelávanie detí, mládeže a ostatných obyvateľov mesta k humánnosti a zachovaniu prírodných hodnôt a hodnôt vytvorených minulými generáciami. Radi by sme zamerali aj na osvetovú, informačnú a vzdelávaciu činnosť.

Našou prioritou je tiež spolupráca s ostatnými združeniami, právnickými osobami a fyzickými osobami aktívne pôsobiacimi v okolí obce Prašník., ako aj spolupráca s domácimi a zahraničnými organizáciami a grantovými spoločnosťami.

 

Čo sa nám zatiaľ podarilo?

 • - Pomáhali sme Obci Prašník pri organizovaní MDD na futbalovom ihrisku

 • - Získali sme dotáciu od VUC Trnava – za ktorú sme nakúpili športové pomôcky pre deti

 • - Získali sme finančný dar od Miestneho klubu Slovenského Orla pri Piaristickom gymnáziu J.Braneckého z Trenčína.

 • - Získali sme finančný dar od Airsoftového športového klubu M.R.Štefánika

 • - Získali sme dotáciu od Nadácie Orange – z ktorej zakúpime malé darčeky pre deti v osade (farbičky, omaľovanky, knižky), aby aj oni mali pekné Vianoce...

 • - Zorganizovali sme spolu so spevokolom Holeška „Vítanie jari“ spolu s vynášaním Moreny

 • - Zorganizovali sme súťaž „Prašnícky strašiak“ ako sprievodnú akciu koseckých slávnosti na Prašníku Pustej Vsi

  - Zorganizovali sme Športovú olympiádu pre deti (s podporou Nadácie Volkswagen Slovakia)

  - Získali sme dotáciu od VUC Trnava na organizovanie denného letného tábora (realizovaný od 18.07.-22.07.2016)

  - Získali sme dotáciu od VUC Trnava na realizáciu turistických vychádzok v rámci prevencie chorôb obyvateľov našej obce (projekt prebieha).

  - Získali sme dotáciu od VUC Trnava na realizáciu premietania dokumentárnych filmov

 •  

 •    Rok 2017:

 • Získali sme dotáciu od TTSK na opravu zvonice – jedinej sakrálnej pamiatky v obci

 • Získali sme dotáciu od TTSK na zakúpenie fotoaparátov a tlačiarne potrebných k realizácii projektu fotografickej výstavy detí „Od prameňa Holešky“

 • Získali sme dotáciu od TTSK k MDD – na zakúpenie lôpt pre každé dieťa

 • Získali sme dotáciu od TTSK pre turistov – dostanú trekingové palice a čelovky

 • 15.04. 2017, sme zorganizovali Prašnícky Veľkonočný stolnotenisový turnaj – kategórie mládež a dospelí

Zo získaných 2% z daní urobíme pre deti malé ihrisko so sedením z paliet pred bývalou ZŠ (máj – jún)

Získali sme grant od Nadácie Volkswagen na realizáciu Náučného chodníka (cez lokality Čerenec, Tlstú horu, Malú Pec, Veľkú Pec, Barónov hrob

Získali sme dotáciu od Ministerstva financií na vybavenie triedy v materskej škole

Od 10.07.-14.07.2017 robíme letný športovo-turistický tábor pre deti, kde sa budeme venovať aj fotografovaniu

Na jeseň plánujeme vystúpenie Spievankova pre naše deti

 

 • Aké máme plány?

 • - Zapájať sa aj naďalej do výziev a grantových programov.

 • - Získavať finančné a sponzorské dary.

 • - Pomáhať pri organizovaní akcií pre deti a mládež, pomáhať materskej škole zakúpením nových pomôcok, ktoré pomôžu rozvíjať sa deťom po všetkých stránkach...

 

   A niečo o nás

Predsedníctvo OZ tvoria:

 • - Štatutár : PaedDr. Zuzana Šmachová

 • - Podpredseda: Mgr. Ján Bosák

 • - Hospodár: Mgr. Mária Kuricová

 • - Členovia predsedníctva: Milan Šedo a Michaela Wűrschnerová

 • - Členovia: momentálne máme 15 členov + všetky deti z obce Prašník, pre ktoré OZ vzniklo...

Sme zaregistrovaní ako poberatelia 2% z daní v roku 2016 (www.notar.sk – názov: Deti z Prašníka, forma: občianske združenie, evidenčné číslo: 2120, IČO 42401321, sídlo: Prašník 98, 922 11, č.účtu: SK0602000000003438377754). Každá podpora nášho OZ nás poteší a bude samozrejme využitá v prospech detí a mládeže žijúcich v obci Prašník...

 

DETI Z PRAŠNÍKA - AKTUALITY:

 

18.04.2017   STOLNOTENISOVÝ TURNAJ:

V sobotu 15.04.2017 zorganizovalo OZ DETI Z PRAŠNÍKA Veľkonočný stolnotenisový turnaj o putovný pohár, ktorý sa konal v Kultúrnom dome v Prašníku. Doobeda súťažili deti a mládež, účasť bola výborná - hralo 16 hráčov. Víťazkou v tejto kategórii sa stala Monika Kleinová, 2. miesto obsadil Marko Priebracha a 3. miesto Šimon Banák. V kategórii dospelých súťažilo 8 hráčov, súboje boli náročné. Putovný pohár dočasne získal Imrich Škrabák, 2. miesto obsadil Daniel Klein a 3. miesto Veronika Balážiková. Víťazom srdečne gratulujeme!

Na turnaji bola výborná atmosféra a dostatok chutného občerstvenia. Touto cestou tiež ďakujeme p. Edovi Hronskému a p. Rasťovi Bajcarovi za ich podporu turnaja a najmä za pekné ceny pre deti.

   

 

28.08.2016   DENNÝ ŠPORTOVO-TURISTICKÝ TÁBOR V PRAŠNÍKU:

V termíne od 18.07. – do 22.07.2016 zorganizovalo OZ Deti z Prašníka v kultúrnom dome v Prašníku denný športovo-turistický tábor pre deti. Kultúrny dom sa na týždeň premenil na „športovú halu“, kde sa deti okrem športových aktivít - stolného tenisu, basketbalu, bedmintonu, venovali aj tvorivým a oddychovým činnostiam. Na futbalovom ihrisku si okrem futbalu a rôznych súťaží vyskúšali netradičný šport - kroket. Každodennou samozrejmosťou bola aj turisticko-náučná vychádzka do okolitej prírody: vyšli sme do prírodnej rezervácie Čerenec, na Tlstú horu, absolvovali sme turistiku na Podkylave, kde sme sa aj povozili na koníkoch. Tábor bol ukončený opekačkou na farme Etelka a veríme, že si deti odniesli veľa zážitkov a pekných chvíľ. Tábor bol realizovaný aj vďaka podpore Trnavského samosprávneho kraja.

Fotogalériu z denného tábora nájede tu: www.obecprasnik.sk

 

03.05.2016  POĎAKOVANIE:

Občianske združenie Deti z Prašníka ĎAKUJE všetkým, ktorí nás podporili 2% z daní. Vaše peniaze budú použité na aktivity a akcie pre deti z Prašníka.

 

23.3.2016 GRANTY:

 • Schválenie grantu – Memoriál gen. Brunovského – stolnotenisový turnaj a turnaj v streetbale pre deti (VÚC Trnava).

 • Schválenie grantu na organizáciu denného letného tábora pre deti – tábor bude zameraný na športové aktivity a aktivity v prírode (VÚC Trnava).

 •  

23.12.2015  VIANOCE V RÓMSKEJ OSADE V PRAŠNÍKU:

- odovzdávanie darčekov zakúpených zo zbierky nadácie Orange v spolupráci s občianskym združením Deti z Prašníka:

copyright 2010 obec Prašník