Školstvo v Prašníku

 

    V našej obci máme postavenú Základnú školu, tá však bola koncom roka 2012 zrušená a vyradená zo siete školských zariadení...

   Okrem Vysokej školy Života, ktorú každý študuje individuálne, tu máme veľmi kvalitnú a dobre vybavenú škôlku, teda presnejšie Materskú školu.

      O MŠ Prašník nám viac porozpráva jej riaditeľka Zuzana Šmachová:

"Naša Materská škola ponúka kvalitnú výchovu a vzdelávanie deťom v predškolskom veku. Sme škôlka fungujúca na princípoch individuálneho prístupu k deťom, vytvorenia rodinnej atmosféry a sprostredkovania poznatkov a vedomostí deťom hravou a primeranou formou. Sídlime v zrekonštruovanej budove v srdci obce Prašník, na školskom dvore máme krásne a bezpečné nové ihrisko (získané z dotácie od Úradu vlády SR).

Priestory našej škôlky sú vybavené novým nábytkom (v roku 2013-2014 prebehla rekonštrukcia vnútorných priestorov – umyvárne, triedy a jedálne) a vďaka zapájaniu sa do grantových programov máme aj veľa kvalitných pomôcok pre deti vrátane interaktívnej tabule (získanej od MŠVVaŠ SR) Pred obecným úradom máme vlastné dopravné ihrisko (aj s príslušenstvom nadobudnuté z grantového programu od Nadácie Volkswagen).

V ľavej časti budovy máme vytvorené minifitness pre deti s veľkou trampolínou a detskými posilňovacími strojmi. Počas letných prázdnin boli v celej budove vymenené okná a bola vybudovaná nová kotolňa na pelety, ktorá zabezpečuje v chladných mesiacoch pre deti maximálny komfort.

Našimi hlavnými cieľmi vo výchovno-vzdelávacej činnosti  sú:

  • Sprostredkovať deťom základné princípy fungovania života v súlade s prírodou.

  • Vytvárať deťom rodinné prostredie, v ktorom si budú rozvíjať sociálne zručnosti potrebné pre ich ďalší život v spoločnosti.

  • Viesť deti k ochrane životného prostredia.

  • Rozvíjať pohybové schopnosti detí - obratnosť, správnu koordináciu pohybov prostredníctvom pohybových hier v triede a hier na detskom ihrisku v MŠ.

  • Oboznamovať deti s dopravnou výchovou, prakticky si osvojiť základy bezpečnosti na ceste na vlastnom dopravnom ihrisku.

  • Poskytovať deťom doplnkové aktivity zamerané na uplatňovanie zdravého životného štýlu – ovocno-zeleninové dni, rozhovory, besedy.

  • Rozvíjať technickú tvorivosť prostredníctvom konštruovania rôznych stavebníc.

Naše šikovné deti sa pravidelne zúčastňujú akcií, ktoré usporadúva Obec Prašník a svojim kultúrnym programom vždy spestria a potešia všetkých prítomných.

Nakoľko sa naša škôlka nachádza v krásnom prírodnom prostredí , časté návštevy blízkeho lesa nám umožňujú neustále si rozširovať poznatky v oblasti prírodovedného vzdelávania (získali sme grant od Nadácie Samsung) a tým vštepovať deťom lásku a spolupatričnosť k prírode a tiež k svojmu okoliu."

 

Personálne obsadenie a kontakty:

Riaditeľka MŠ : Danka Hamerlíková

Učiteľka MŠ: Ema Kurucová

Učiteľka MS:Jozefína Klčová

Vedúca jedálne MŠ: Martina Fajnorová

Kuchárka MŠ: Mirka Kmeťová

Školníčka MŠ: Jarmila Pagáčová

kontakt: 033/7780521, e-mail: msprasnik@gmail.com

 

Školský rok 2016/2017:

V tomto školskom roku navštevuje našu škôlku 21 detí vo veku od 2-6 rokov. Sme jedna veľká rodina, v ktorej si všetci pomáhame, stále sa na seba usmievame a všetci sme kamaráti....

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy v Prašníku 2015/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotogaléria zo života v MŠ Prašník (klikni na obrázok nižšie)

 

copyright 2010 obec Prašník