Tlačivá na stiahnutie

 

 

Doklady potrebné k prihláseniu na trvalý / prechodný pobyt (rodinný dom, byt)

 

− platný občiansky preukaz/platný cestovný doklad SR
− dieťa do 15 rokov – zák. zástupca predloží rodný list
− doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy opatrený kolkom ( List vlastníctva alebo rozhodnutie o povolení vkladu do katastra)
− písomný súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy.

Potvrdenie o súhlase nemusí byť predložené:

 • -ak ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
 • -ak ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti,
 • -ak ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka alebo
 • -ak vlastník alebo všetci spoluvlastníci potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.
 • -ak je vlastník alebo spoluvlastník nehnuteľnosti právnická osoba, predkladá aj výpis z obchodného registra vo forme verejnej listiny.


Za občana mladšieho ako 15 rokov a za občana pozbaveného spôsobilosti na právne úkony je povinný hlásiť trvalý pobyt jeho zákonný zástupca (opatrovník)
 

Občan pri hlásení trvalého pobytu je povinný:
- vyplniť a podpísať prihlasovací lístok na trvalý pobyt,
uvedie v ňom:
1. meno, priezvisko a rodné priezvisko
2. dátum narodenia
3. miesto narodenia
4. okres narodenia
5. štát narodenia
6. rodné číslo
7. adresu nového trvalého pobytu (okres, obec, časť obce, ulicu, súpisné číslo, orientačné číslo,
číslo bytu)
8. adresu predchádzajúceho trvalého pobytu v rozsahu bodu 7.

 

Občan môže hlásiť trvalý pobyt :

 • -sám za seba
 • -za dieťa do 18 rokov
 • -za členov rodiny (manžel a nezaopatrené dieťa)
 • -za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená
 • -za iného občana na základe splnomocnenia

 

 

Súhlas s prihlásením na trvalý pobyt - tlačivo

Súhlas na poskytnutie spracovania ochrany osobných údajov

Žiadosť o zrušenie trvalého pobytu

Žiadosť o oznámenie miesta pobytu obyvateľa

 

 

Sociálna služba

 

1) Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

2) Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa

3) Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu

 

 

Výrub drevín

Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

 

1) Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

 

 

Stavebné tlačivá na stiahnutie

 

2) Žiadosť o vydanie stavebného povolenia (fyzické osoby)

 

3) Žiadosť o vydanie stavebného povolenia (právnické osoby)

 

4) Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

 

5) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby - stavby na podnikanie     (právnické osoby)

 

6) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby (fyzické stavby)

 

7) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia

 

8) Žiadosť o vydanie povolenia na zmenu stavby pred dokončením

 

9) Žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia

 

10) Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby

 

11) Žiadosť o vydanie povolenia na zmenu účelu užívania

 

12) Žiadosť o povolenie terénnych úprav

 

13) Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby

 

14) Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia

 

15) Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia ku kolaudačnému rozhodnutiu

 

16) Ohlásenie jednoduchej stavby

 

17) Ohlásenie drobnej stavby

 

18) Ohlásenie stavebných úprav

 

19) Ohlásenie udržiavacích prác

 

20) Ohlásenie reklamnej stavby

 

21) Prehlásenie o vykonávaní stavebného dozoru

 

22) Podnet na vykonávanie štátneho stavebného dozoru

 

23) Vzdanie sa odvolania

 

24) Správne poplatky

 

25) Správne poplatky pri kolaudácií

 

26) Žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby a na vydanie povolenia na odber podzemnej vody - studňa

 

27) Žiadosť o vydanie súhlasu k stavbe malého zdroja znečistenia ovzdušia /MZZO/ - Čistička odpadových vôd  

 

28) Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť

 

29) Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie–rozkopávkové povolenie

 

30) Žiadosť o povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu

Samostatne hospodáriaci roľník tlačivo na stiahnutie

 

Zápis SHR do evidencie - ako začať?

 

1) Žiadosť o zápis do evidencie SHR

    Výber z číselníka SK NACE pre činnosť SHR

 

2) Žiadosť o zrušenie zápisu SHR

 

 

Oznámenie o trvalom stanovišti včelstiev 

 

Tlačivo na stiahnutie

 

 

Vydanie rybárskeho lístka

 

Potrebné doklady:

 •   Doklad totožnosti - občiansky preukaz, cestovný pas

 

Poplatok

 - týždenný - 1,50 €

 - mesačný - 3,00 €

 - ročný - 7,00 €

 - trojročný - 17,00 €

 

Žiadosť o vydanie rybárskeho lístka

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

copyright 2010 obec Prašník