Sociálna služba

 

1) Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

2) Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa

3) Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu

 

 

Výrub drevín

Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

 

1) Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

 

 

Stavebné tlačivá na stiahnutie

 

2) Žiadosť o vydanie stavebného povolenia (fyzické osoby)

 

3) Žiadosť o vydanie stavebného povolenia (právnické osoby)

 

4) Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

 

5) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby - stavby na podnikanie     (právnické osoby)

 

6) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby (fyzické stavby)

 

7) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia

 

8) Žiadosť o vydanie povolenia na zmenu stavby pred dokončením

 

9) Žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia

 

10) Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby

 

11) Žiadosť o vydanie povolenia na zmenu účelu užívania

 

12) Žiadosť o povolenie terénnych úprav

 

13) Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby

 

14) Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia

 

15) Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia

 

16) Ohlásenie jednoduchej stavby

 

17) Ohlásenie drobnej stavby

 

18) Ohlásenie stavebných úprav

 

19) Ohlásenie udržiavacích prác

 

20) Ohlásenie reklamnej stavby

 

21) Prehlásenie o vykonávaní stavebného dozoru

 

22) Podnet na vykonávanie štátneho stavebného dozoru

 

23) Vzdanie sa odvolania

 

24) Správne poplatky

 

25) Správne poplatky pri kolaudácií

 

Samostatne hospodáriaci roľník tlačivo na stiahnutie

 

Zápis SHR do evidencie - ako začať?

 

1) Žiadosť o zápis do evidencie SHR

    Výber z číselníka SK NACE pre činnosť SHR

 

2) Žiadosť o zrušenie zápisu SHR

 

Vydanie rybárskeho lístka

 

Potrebné doklady:

  •   Doklad totožnosti - občiansky preukaz, cestovný pas

 

Poplatok

 - týždenný - 1,50 €

 - mesačný - 3,00

 - ročný - 7,00

 - trojročný - 17,00

 

1) Žiadosť o vydanie rybárskeho lístka

copyright 2010 obec Prašník