Elektronická úradná tabuľa 2021:

dátum

oznam

vyvesené pozn.
14.09.2021

Vyhláška 247

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb,
ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19

14.09.2021  
31.08.2021 OČKOVANIE a ČIPOVANIE PSOV 31.08.2021  
19.08.2021

Doručovanie písomnosti

Verejná vyhláška

19.08.2021  
17.08.2021

Výsledok VOS

odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce

17.08.2021  
09.08.2021

V zmysle prípisu č.j. 7885/2021-100 Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Bratislava zo dňa 2.8.2021, Vám v prílohe zasielame informáciu o nariadených mimoriadnych núdzových opatreniach zameraných na kontrolu a eradikáciu moru ošípaných a diviakov, ktoré nadobudli účinnosť dňa 3.8.2021. Mimoriadne núdzové opatrenia zostávajú v platnosti do odvolania.

CHOVATEĽOM OŠÍPANÝCH - Nariadenie

  Nariadenie
28.07.2021

Verejná vyhláška

ROZHODNUTIE

Lesný celok Vrbové

mapa

28.07.2021 verejná vyhláška
09.07.2021

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce.

Návrh kúpnej zmluvy OVS
 

   
09.07.2021

Uznesenia z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Prašníku,

konaného dňa 08.07.2021

Príloha č.1: ROZPOČTOVÉ OPATRENIA č. 5

Príloha č.2: Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021

 

   
07.07.2021

Verejná vyhláška

OZNÁMENIE

Mapa

07.07.2021  
06.07.2021

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV3278 Brezovské Karpaty do národného zoznamu území európskeho významu.

prílohy:

- mapy 1-6 navrhovaného územia

- zoznam parciel, ktoré celé alebo časťou    zasahujú do navrhovaného SKUEV3278 register "C" katastra nehnuteľností

- zoznam parciel, ktoré celé alebo časťou zasahujú do navrhovaného SKUEV3278 register "E" katastra nehnuteľností

 

06.07.2021  
01.07.2021

POZVÁNKA

na 3. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Prašník,

ktoré sa uskutoční dňa 08.07.2021 o 17:00 v malej zasadačke OCÚ
01.07.2021  
22.06.2021

Výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľka

Materskej školy Prašník

22.06.2021  
22.06.2021 NÁVRH 

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2021

o predajnej a prevádzkovej dobe v živnostenskom podnikaní na území obce Prašník.
22.06.2021  
21.06.2021

Verejná vyhláška

Stavebné povolenie

OUP-S2021/00147/1722

21.06.2021  
15.06.2021

Verejná vyhláška

Výzva na vyjadrenie

OU-TN-OOP4-2021/016859-002

15.06.2021  
02.06.2021

S radosťou Vám oznamujeme, že

REŠTAURÁCIA DÚBRAVA

dňa 04.06.2021

otvára svoje brány pre verejnosť v klasických otváracích hodinách.

Zároveň Vás žiadame o prísne dodržiavanie pandemických opatrení a vstup do reštaurácie s rúškom.

Teší sa na Vás kolektív reštaurácie Dúbrava

02.06.2021  
26.05.2021

Výsledok Verejnej obchodnej súťaže

Obce Prašník v zmysle Uznesení OcZ č. 21/iV/2021 a 22/IV/2021 zo dňa 28.04.2021

26.05.2021  
24.05.2021

Vážení spoluobčania,

upozorňujeme Vás, že od 08.06.2021 bude spoločnosť OPS Chtelnica vyvážať komunálny odpad, len domácnostiam, ktoré majú platnú známku na smetnú nádobu na rok 2021, to znamená, že majú uhradený poplatok za komunálny odpad.

24.05.2021  
24.05.2021

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebvného konania a upustenie od ústneho konania s miestnym zisťovaním

OUP-S2021/00147/1604

24.05.2021 Verejná vyhláška
21.05.2021

 

ROZHODNUTIE

OU-TT-OOP4-2021/009249

Odbor opravných prostriedkov

 

21.05.2021 Verejná vyhláška
21.05.2021

 

Oznam pre včelárov

Postrek repky olejnej

 

21.05.2021  
29.04.2021

Záverečný účet obce Prašník za rok 2020

Záverečný účet schválený OcZ v Pranšíku dňa 28.04.2021 Uznesením č. 14/IV/2021

29.04.2021  
29.04.2021

UZNESENIA

z 2. zasadnania Obecného zastupisteľstva v Prašníku, zo dňa 28.04.2021

Príloha: Rozpočtové opatrenie č. 3

Príloha: Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

Príloha : Vzor Kúpnej zmluvy k VO súťaži

29.04.2021  
28.04.2021

Verejná vyhláška

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

28.04.2021  
23.04.2021

Verejná vyhláška

STAVEBNÉ POVOLENIE OUP-S2020/00292

23.04.2021 Verejná vyhláška
23.04.2021

POZVÁNKA

na 2. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Prašník,

ktoré sa uskutoční dňa 28.04.2021 o 16:00 v malej zasadačke OCÚ

Pozvánka

   
22.04.2021

Verejná vyhláška

STAVEBNÉ POVOLENIE OUP-S2019/00064

22.04.2021  
20.04.2021

Verejná vyhláška

ROZHODNUTIE

o predĺženie termínu dokončenia stavby

20.04.2021 Verejná vyhláška
13.04.2021

Informácia o začatom správnom konaní v k.ú.Prašník OUP-S2021/00121

výrub drevín

13.04.2021 správne konanuie
09.04.2021

Rozhodnutie zdriadovateľa o otvorení meterskej školy MŠ - Doplnenie

 

Rozhodnutie Ministerstva školstva

09.04.2021  
08.04.2021

Informácie o zápise a prijatia dieťata do MŠ:

 

TERMÍN ZÁPISU

3.5. -7.5. 2021 v čase od 8:00-15:00

 

Podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:

1. Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi školy.  Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu o prijatí dieťaťa do materskej školy je potvrdenie  o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast a dotazník o dieťati.

2. Na predprimárne vzdelávanie v materskej  škole sa prijímajú deti narodené do 31.8.2019.

3. Pre deti, ktoré dovŕšili 5. rok veku  k 31.8.2021 je predprimárne vzdelávanie povinné.

4. Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa podľa trvalého bydliska, ak sa rodič nerozhodne inak.

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, riaditeľka materskej školy pri prijímaní uprednostní:

·         deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné

·         deti, ktoré dovŕšili 3 rok veku do 31.8.2021

·         súrodencov detí navštevujúcich materskú školu.

·         deti, ktoré  v prípade prijatia dieťaťa do 3 rokov veku prednostne tie, ktoré do 31.12.2021 dovŕšia 3 roky veku, s nástupom do materskej školy k 1.9.2021.

POSTUP:

1.Vytlačiť, vypísať a potvrdiť žiadosť lekárom, vypísať dotazník a súhlas so spracovaním osobných údajov.

(písomnú žiadosť a všetky potrebné tlačivá nájdete na stránke obce http://www.prasnik.sk/ v sekcii tlačivá)

2. V čase určenom na zápis priniesť vyplnenú a potvrdenú žiadosť (podpísanú oboma rodičmi),lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a dotazník  do MŠ Prašník.

3. Na zápis priniesť rodný list dieťaťa k nahliadnutiu

 

- Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ

-Súhlas so spracovaním osobných údajov

-Dotazník k prihláške dieťaťa

08.04.2021  
26.03.2021

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania

OUP-S2020/00292-Ba/OZK

26.03.2021  
25.03.2021

Verejná vyhláška

Určenie lesného celku Chtelnica - oznámenie o začatí konania

25.03.2021  
23.03.2021

Verejná vyhláška

ustanovenie opatrovníka - nárh na vydanie stavebného povolenia - OUP-S2020/00295-Mi/ROP

23.03.2021  
22.03.2021

Individuálna výročná správa

Obce Prašník za rok 2020

22.03.2021  
16.03.2021

Verejná vyhláška

ROZHODNUTIE - zmena termínu dokončenia stavby OUP-S2021/00031-He/R

16.03.2021  
16.03.2021

Verejná vyhláška

ROZHODNUTIE - ustanovenie opatrovníka - návrh na vydanie stavebného povolenia

OUP-S2021/00074-He/R

16.03.2021  
15.03.2021

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania OUP-S2021/00045

15.03.2021  
11.03.2021

Uznesenia z 1. zasadnutia OZ v Prašníku, konaného dňa 10.3.2021

Rozpočtové opatrenia č. 1/2021

   
10.03.2021

NÁVRH

Záverečný účet obce Prašník za rok 2020

Príloha: Fin.výkaz o plnení rozpočtu

10.03.2021  
05.03.2021

POZVÁNKA

na 1. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Prašník,

ktoré sa uskutoční dňa 10.03.2021 o 15:30 v malej zasadačke OCÚ
05.03.2021 OcZ
25.02.2021 Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení MŠ 25.02.2021  
24.02.2021 Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2020 24.02.2021  
15.02.2021 Návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky obce na rok 2021 15.02.2021  
13.02.2021

Aktuálne informácie o dĺžke čakania na antigénové testovanie COVID-19 prostredníctvom služby SOM V RADE: 

https://www.somvrade.sk/aktualne-pocty-cakajucich/TT/211

   
05.02.2021

Verejná vyhláška

ustanovenie opatrovníka -

Rozhodnutie na výrub drevín

OUP 2020/00093-Pe/ROP-Vý

05.02.2021  
03.02.2021 VYHLÁŠKA
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Trnava, Hlohovec a Piešťany
03.02.2021  
02.02.2021

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania

OUP-S2021/00031-He/OZK

02.02.2021 verejná vyhláška
02.02.2021

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania

OUP-S2019/00064/Ba/OZK

02.02.2021 verejná vyhláška
29.1.2021

Informácia pre obyvateľov obce v prípade záujmu testovania sa v dňoch 30.-31.1.2021

 Mesto Piešťany otvorí v dňoch 30.-31.1.2021 v čase 08:00-20:00 hod. tieto tri testovacie miesta: Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany – KSC Fontána, vestibul kina; Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. – Napoleónske kúpele; Základná škola E.F.Scherera  - telocvičňa. 

29.1.2021  
20.01.2021

Obec Prašník bude realizovať testovanie obyvateľov na COVID-19 antigénovými testami v sobotu 23. januára 2021.

Bude vytvorené 1 odberové miesto v budove obecného úradu v malej zasadačke.

Odberový tím bude testovať bez možnosti rezervácie termínu od 7:30 do 20:30 s dvomi plánovanými prestávkami od 12:00-13:00 a 16:45 -17:30.

V čase od 7:30 do 16:45 - budú prednostne testovaní občania s trvalým a prechodným pobytom v obci Prašník.

Po čase 17:30 budeme testovať všetkých bez ohľadu na miesto pobytu.

Obyvatelia Prašníka sa môžu prísť testovať kedykoľvek, počas celého odberového dňa.

Výnimku z plošného testovania má mládež do 15 rokov a seniori nad 65 rokov.

Na test  nemusia ísť ani ľudia, ktorí v posledných 90 dňoch prekonali ochorenie covid-19 a lekár im o tom vystaví potvrdenie.

20.01.2021

COVID-19

testovanie

20.01.2021 Verejná vyhláška - ustanovenie opatrovníka - stavebné povolenie - OUP-S2020/00292-Ba/ROP/SP 20.01.2021  
20.01.2021 Verejná vyhláška - ustanovenie opatrovníka - odstránenie stavby- OUP-S2020/00255-Ba/ROP/BP 20.01.2021  
20.01.2021 Verejná vyhláška - rozhodnutie o umiestnení stavby OUP-S2020/00219-Mi/UR 20.01.2021  
08.01.2021

Informácia o začatom správnom konaní

OUP-S2021/00001 v k.ú. Prašník

08.01.2021 správne konanie

 

 

[ 1 ]    [ 2 ]    [ 3 ]

copyright 2010 obec Prašník