Elektronická úradná tabuľa 2021:

dátum

oznam

vyvesené pozn.
02.06.2021

S radosťou Vám oznamujeme, že

REŠTAURÁCIA DÚBRAVA

dňa 04.06.2021

otvára svoje brány pre verejnosť v klasických otváracích hodinách.

Zároveň Vás žiadame o prísne dodržiavanie pandemických opatrení a vstup do reštaurácie s rúškom.

Teší sa na Vás kolektív reštaurácie Dúbrava

02.06.2021  
26.05.2021

Výsledok Verejnej obchodnej súťaže

Obce Prašník v zmysle Uznesení OcZ č. 21/iV/2021 a 22/IV/2021 zo dňa 28.04.2021

26.05.2021  
24.05.2021

Vážení spoluobčania,

upozorňujeme Vás, že od 08.06.2021 bude spoločnosť OPS Chtelnica vyvážať komunálny odpad, len domácnostiam, ktoré majú platnú známku na smetnú nádobu na rok 2021, to znamená, že majú uhradený poplatok za komunálny odpad.

24.05.2021  
24.05.2021

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebvného konania a upustenie od ústneho konania s miestnym zisťovaním

OUP-S2021/00147/1604

24.05.2021 Verejná vyhláška
21.05.2021

 

ROZHODNUTIE

OU-TT-OOP4-2021/009249

Odbor opravných prostriedkov

 

21.05.2021 Verejná vyhláška
21.05.2021

 

Oznam pre včelárov

Postrek repky olejnej

 

21.05.2021  
 

Asistované sčítanie obyvateľov

 

V OBCI PRAŠNÍK JE ZRIADENé KONTAKTNé MIESTO, KDE OBVATEĽOV, KTORÍ SA NEMOHLI ALEBO NEVEDELI SAMI SČíTAŤ  POMôŽU SČÍTAŤ STACIONÁRNE ASISTENTKY NA OBECNOM ÚRADE.

NA POŽIADANIE BUDÚ K DISPOZÍCII AJ MOBILNÝ ASISTENTI SČÍTANIA, KTORÍ V PRÍPADE POTREBY NAŠTÍVIA OBYVYTEĽOV DOMA.

VYZÝVAME OBČANOV, NECH SA PRIHLÁSIA A ZATELEFÓNUJÚ NA KONTAKTNÉ MIESTO

OBECNÝ ÚRAD MOBIL: 0917 190 040

 

POČAS SČÍTANIA OBYVATEĽOV BUDE ZACHOVANÁ MAXIMÁLNA MOŽNÁ OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV.


03. máj 2021  -  13. jún 2021

   
29.04.2021

Záverečný účet obce Prašník za rok 2020

Záverečný účet schválený OcZ v Pranšíku dňa 28.04.2021 Uznesením č. 14/IV/2021

29.04.2021  
29.04.2021

UZNESENIA

z 2. zasadnania Obecného zastupisteľstva v Prašníku, zo dňa 28.04.2021

Príloha: Rozpočtové opatrenie č. 3

Príloha: Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

Príloha : Vzor Kúpnej zmluvy k VO súťaži

29.04.2021  
28.04.2021

Verejná vyhláška

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

28.04.2021  
26.04.2021

196.VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_196.pdf

26.04.2021  
26.04.2021

195. VYHLÁŠKA Úradu verejného  zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_195.pdf

26.04.2021  
26.04.2021

194. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_194.pdf

26.04.2021  
23.04.2021

Verejná vyhláška

STAVEBNÉ POVOLENIE OUP-S2020/00292

23.04.2021 Verejná vyhláška
23.04.2021 Pozvánka na 2. OZ, konané dňa 28.4.2021    
22.04.2021

Verejná vyhláška

STAVEBNÉ POVOLENIE OUP-S2019/00064

22.04.2021  
20.04.2021

Verejná vyhláška

ROZHODNUTIE

o predĺženie termínu dokončenia stavby

20.04.2021 Verejná vyhláška
19.04.2021

187. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_187.pdf

19.04.2021  
19.04.2021

186. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_186.pdf

19.04.2021  
19.04.2021 UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
č. 203
z 16. apríla 2021
k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona
č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu,
výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
19.04.2021  
16.04.2021

VYHLÁŠKA č. 176

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

16.04.2021  
16.04.2021

VYHLÁŠKA č. 175

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

16.04.2021  
13.04.2021

Informácia o začatom správnom konaní v k.ú.Prašník OUP-S2021/00121

výrub drevín

13.04.2021 správne konanuie
09.04.2021

Rozhodnutie zdriadovateľa o otvorení meterskej školy MŠ - Doplnenie

 

Rozhodnutie Ministerstva školstva

09.04.2021  
08.04.2021

NÁVRH 

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2021

o predajnej a prevádzkovej dobe v živnostenskom podnikaní na území obce Prašník.

08.04.2021  
08.04.2021

Informácie o zápise a prijatia dieťata do MŠ:

 

TERMÍN ZÁPISU

3.5. -7.5. 2021 v čase od 8:00-15:00

 

Podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:

1. Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi školy.  Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu o prijatí dieťaťa do materskej školy je potvrdenie  o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast a dotazník o dieťati.

2. Na predprimárne vzdelávanie v materskej  škole sa prijímajú deti narodené do 31.8.2019.

3. Pre deti, ktoré dovŕšili 5. rok veku  k 31.8.2021 je predprimárne vzdelávanie povinné.

4. Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa podľa trvalého bydliska, ak sa rodič nerozhodne inak.

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, riaditeľka materskej školy pri prijímaní uprednostní:

·         deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné

·         deti, ktoré dovŕšili 3 rok veku do 31.8.2021

·         súrodencov detí navštevujúcich materskú školu.

·         deti, ktoré  v prípade prijatia dieťaťa do 3 rokov veku prednostne tie, ktoré do 31.12.2021 dovŕšia 3 roky veku, s nástupom do materskej školy k 1.9.2021.

POSTUP:

1.Vytlačiť, vypísať a potvrdiť žiadosť lekárom, vypísať dotazník a súhlas so spracovaním osobných údajov.

(písomnú žiadosť a všetky potrebné tlačivá nájdete na stránke obce http://www.prasnik.sk/ v sekcii tlačivá)

2. V čase určenom na zápis priniesť vyplnenú a potvrdenú žiadosť (podpísanú oboma rodičmi),lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a dotazník  do MŠ Prašník.

3. Na zápis priniesť rodný list dieťaťa k nahliadnutiu

 

- Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ

-Súhlas so spracovaním osobných údajov

-Dotazník k prihláške dieťaťa

08.04.2021  
26.03.2021

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania

OUP-S2020/00292-Ba/OZK

26.03.2021  
25.03.2021

Verejná vyhláška

Určenie lesného celku Chtelnica - oznámenie o začatí konania

25.03.2021  
23.03.2021

Verejná vyhláška

ustanovenie opatrovníka - nárh na vydanie stavebného povolenia - OUP-S2020/00295-Mi/ROP

23.03.2021  
22.03.2021

Individuálna výročná správa

Obce Prašník za rok 2020

22.03.2021  
16.03.2021

Od 15. marca 2021 sa povinnosť používať na ochranu dýchacích ciest respirátor rozširuje na všetky interiéry (okrem vlastnej domácnosti)

   
16.03.2021

Verejná vyhláška

ROZHODNUTIE - zmena termínu dokončenia stavby OUP-S2021/00031-He/R

16.03.2021  
16.03.2021

Verejná vyhláška

ROZHODNUTIE - ustanovenie opatrovníka - návrh na vydanie stavebného povolenia

OUP-S2021/00074-He/R

16.03.2021  
15.03.2021

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania OUP-S2021/00045

15.03.2021  
11.03.2021

Uznesenia z 1. zasadnutia OZ v Prašníku, konaného dňa 10.3.2021

Rozpočtové opatrenia č. 1/2021

   
10.03.2021

NÁVRH

Záverečný účet obce Prašník za rok 2020

Príloha: Fin.výkaz o plnení rozpočtu

10.03.2021  
05.03.2021

POZVÁNKA

na 1. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Prašník,

ktoré sa uskutoční dňa 10.03.2021 o 15:30 v malej zasadačke OCÚ
05.03.2021 OcZ
05.03.2021

97. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19

98. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

99. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

05.03.2021 oznamy
01.03.2021 UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
č. 123 z 28. februára 2021
k návrhu na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona
č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu,
výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
01.03.2021  
25.02.2021 Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení MŠ 25.02.2021  
24.02.2021 Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2020 24.02.2021  
15.02.2021 Návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky obce na rok 2021 15.02.2021  
13.02.2021

Aktuálne informácie o dĺžke čakania na antigénové testovanie COVID-19 prostredníctvom služby SOM V RADE: 

https://www.somvrade.sk/aktualne-pocty-cakajucich/TT/211

   
05.02.2021

Verejná vyhláška

ustanovenie opatrovníka -

Rozhodnutie na výrub drevín

OUP 2020/00093-Pe/ROP-Vý

05.02.2021  
03.02.2021 VYHLÁŠKA
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Trnava, Hlohovec a Piešťany
03.02.2021  
02.02.2021

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania

OUP-S2021/00031-He/OZK

02.02.2021 verejná vyhláška
02.02.2021

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania

OUP-S2019/00064/Ba/OZK

02.02.2021 verejná vyhláška
29.1.2021

Informácia pre obyvateľov obce v prípade záujmu testovania sa v dňoch 30.-31.1.2021

 Mesto Piešťany otvorí v dňoch 30.-31.1.2021 v čase 08:00-20:00 hod. tieto tri testovacie miesta: Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany – KSC Fontána, vestibul kina; Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. – Napoleónske kúpele; Základná škola E.F.Scherera  - telocvičňa. 

29.1.2021  
20.01.2021

Obec Prašník bude realizovať testovanie obyvateľov na COVID-19 antigénovými testami v sobotu 23. januára 2021.

Bude vytvorené 1 odberové miesto v budove obecného úradu v malej zasadačke.

Odberový tím bude testovať bez možnosti rezervácie termínu od 7:30 do 20:30 s dvomi plánovanými prestávkami od 12:00-13:00 a 16:45 -17:30.

V čase od 7:30 do 16:45 - budú prednostne testovaní občania s trvalým a prechodným pobytom v obci Prašník.

Po čase 17:30 budeme testovať všetkých bez ohľadu na miesto pobytu.

Obyvatelia Prašníka sa môžu prísť testovať kedykoľvek, počas celého odberového dňa.

Výnimku z plošného testovania má mládež do 15 rokov a seniori nad 65 rokov.

Na test  nemusia ísť ani ľudia, ktorí v posledných 90 dňoch prekonali ochorenie covid-19 a lekár im o tom vystaví potvrdenie.

20.01.2021

COVID-19

testovanie

20.01.2021 Verejná vyhláška - ustanovenie opatrovníka - stavebné povolenie - OUP-S2020/00292-Ba/ROP/SP 20.01.2021  
20.01.2021 Verejná vyhláška - ustanovenie opatrovníka - odstránenie stavby- OUP-S2020/00255-Ba/ROP/BP 20.01.2021  
20.01.2021 Verejná vyhláška - rozhodnutie o umiestnení stavby OUP-S2020/00219-Mi/UR 20.01.2021  
08.01.2021

Informácia o začatom správnom konaní

OUP-S2021/00001 v k.ú. Prašník

08.01.2021 správne konanie

 

 

[ 1 ]    [ 2 ]    [ 3 ]

copyright 2010 obec Prašník