Oficiálne stránky obce, optimalizované pre Firefox. Pravideľne sú aktualizované: Aktuality, Elektronická úradná tabuľa, Kalendár podujatí, Dokumenty (FA, VZN,...), Fotogaléria. Posledná aktualizácia webu: 10.09.2021


 


 

 Predajňa potravín Boris Prítrský sa od 1. júla 2021 presťahuje do nových priestorov  na adrese Prašník č. 46/3. Otváracie hodiny predajne potravín sa nemenia a sú nasledovné: pondelok až piatok  6:00 - 17:30, sobota 6:00 - 12:00, nedeľa  zatvorené

 


 

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Piešťanoch  v súlade  s § 4 písm. b) a s § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

 

V Y H L A S U J E

 

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

 

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku)

 

v územnom obvode okresu Piešťany a Hlohovec

 

od 21. júna 2021, 13:00 hod.  do odvolania

 

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2  písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme          z a k a z u j e  najmä:

·fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

·vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,

·spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z.             o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov p o v i n n í   najmä:

· zabezpečovať v lesoch a v ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť; pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať; zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,

·zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov,

· udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,

· prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na:

1. urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov,

2. vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,

3. prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku,

·vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe. Tieto pracovné stroje vybaviť účinným zachytávačom iskier.

 


 

OZNAMY  OcÚ Prašník:

 

18.06.2021       Bratislavská vodárenská spoločnosť oznamuje občanom, že v pondelok dňa 21. júna 2021 v čase od 9:00 - 12:00 bude prerušená dodávka vody v lokalite Prašník u Bajcarov.

11.06.2021    Oznamujeme občanom, že dnes 11. júna 2021 sa o 12:00 uskutoční hlasitá skúška sirén.

11.06.2021    Obecný úrad oznamuje občanom, že včera 10.6.2021 bolo dokončené kosenie obecného cintorína v Prašníku - Pustej Vsi.

 


 

 


Západoslovenská distribučná a.s., držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú bez dodávky elektriny v nasledujúcich dňoch nasledovné lokality:

 

V stredu 12.05.2021 v čase od 10:00 do 11:50  Prašník  - č. 388

                                 v čase od 12:20 do 14:30  Prašník  - Chrasty - č. 378, Horné Boory - č.160,161, U Mockov - č. 399, Prašník č. 390, 391, 392, 393, 395, 396, 397, 400, 401, 402, 403, 404, 406, 407, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 422/VE, 423, 424.

 

V piatok 14.05.2021 v čase od 10:00 do 11:50  Prašník -  Zbehy č. 437, 438, 439, 441, 443 

OZNAMY  OcÚ Prašník:

 

28.04.2021    Obec Prašník oznamuje občanom, že počas nadchádzajúceho víkendu 01. a  02.05.2021  sa v  našej obci testovať nebude. Občania, ktorí sa potrebujú dať otestovať, môžu využiť odberné miesta  na antigénové testovanie v Piešťanoch alebo vo Vrbovom. Objednať sa na antigénové testovanie je možné na stránke korona.govhttps://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php

21.04.2021       Obec Prašník bude realizovať testovanie obyvateľov na COVID-19 antigénovými testami v sobotu 24. apríla 2021. Bude vytvorené 1 odberové miesto v budove obecného úradu v malej zasadačke.

Odberový tím bude testovať bez možnosti rezervácie termínu od 8:00 do 13:30 bez prestávky.

Je potrebné si so sebou priniesť občiansky preukaz, budeme od Vás chcieť nadiktovať aj Vaše telefónne číslo. Dodržiavajte dvojmetrové odstupy, povinné je prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom .

Aktuálne informácie o dĺžke čakania na antigénové testovanie COVID-19 v obci Prašník je možné sledovať prostredníctvom internetovej služby SOM V RADE:

https://www.somvrade.sk/aktualne-pocty-cakajucich/TT/211

20.04.2021     OcÚ oznamuje občanom, že od 21.04.2021 je obecný úrad pre verejnosť otvorený v štandardných úradných hodinách.

Naďalej však platia aktuálne bezpečnostné a hygienické opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19.

Aby sme ochránili Vaše zdravie a aj zdravie našich zamestnancov, prosíme o trpezlivé a dôsledné dodržiavanie zavedených preventívnych ochranných opatrení.

Vstup do priestorov obecného úradu je povolený len s respirátorom a po preukázaní sa platným  potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID 19.

Prosíme dodržiavajte minimálne 2 metrový odstup od ostatných občanov,  použite dezinfekciu rúk  pripravenú v chodbe OcÚ a  v priestoroch obecného úradu sa nezdržujte dlhšie ako je to potrebné.

 

Dane a poplatky za komunálny odpad 2021:

Obecný úrad ďalej oznamuje občanom, ktorí doteraz neobdržali prostredníctvom e-mailu rozhodnutie o daniach a poplatkoch za komunálny odpad za rok 2021, že si tieto môžu vyzdvihnúť osobne, za dodržania preventívnych ochranných opatrení. Rozhodnutia je možné uhradiť prevodom na účet, prostredníctvom internetbankingu, na ktorejkoľvek pošte alebo úhradou do pokladne obecného úradu.

Po úhrade poplatku za komunálny odpad občan obdrží na obecnom úrade aj novú známku na smetnú nádobu, platnú na rok 2021. 

 

14.04.2021         Informácie o testovaní obyvateľov antigénovými testami na COVID 19:  okres Piešťany bol na základe predchádzajúcich výsledkov testovania ministerstvom zdravotníctva s platnosťou od 12.04.2021 preradený ako „červený okres“ s testovaním 1 x za 14 dní. Z uvedeného dôvodu sa občania, ktorí sa boli testovať cez uplynulý víkend sa teraz nepotrebujú testovať, certifikáty im platia 14 dní. Ak by ktorýkoľvek občan napriek tomu potreboval aktuálny test, má možnosť využiť služby testovacích MOM v okrese. Objednať sa na antigénové testovanie je možné na stránke https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php

Ďalšie antigénové testovanie sa uskutoční v obci Prašník v sobotu 24. 04. 2021. O pripravovanom testovaní  Vás budeme včas informovať.

 

07.04.2021         OcÚ  oznamuje, že počas víkendu 10. a 11.04.2021  sa v obci Prašník testovať nebude. Občania, ktorí sa potrebujú dať otestovať, môžu využiť odberné miesta (MOM) v Piešťanoch alebo vo Vrbovom.

 

31.03.2021       Obec Prašník bude realizovať testovanie obyvateľov na COVID-19 antigénovými testami v sobotu 03. apríla 2021. Bude vytvorené 1 odberové miesto v budove obecného úradu v malej zasadačke.

Odberový tím bude testovať bez možnosti rezervácie termínu od 8:00 do 15:00 s jednou plánovanou prestávkou od 11:15 - 12:30.

Je potrebné si so sebou priniesť občiansky preukaz, budeme od Vás chcieť nadiktovať aj Vaše telefónne číslo. Dodržiavajte dvojmetrové odstupy, povinné je prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom .

Aktuálne informácie o dĺžke čakania na antigénové testovanie COVID-19 v obci Prašník je možné sledovať prostredníctvom internetovej služby SOM V RADE:

https://www.somvrade.sk/aktualne-pocty-cakajucich/TT/211

23.03.2021      Západoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje občanom, že od stredy 24.3.2021 do piatku 26.3.2021 bude v obci prebiehať odpočet elektromerov v domácnostiach. Prosíme sprístupniť  alebo zanechať odpísaný konečný stav na viditeľnom mieste.

 


 

UPOZORNENIE

 

Jarné obdobie je typické pre jarné upratovanie, kedy sa spaľovaním zbavujeme rôznych nepotrebných horľavých materiálov a tak Vás dôrazne upozorňujeme na nebezpečenstvo vypaľovania trávy a suchých porastov, ktoré

každoročne spôsobujú smrteľné zranenia najmä u starých občanov, ale i veľa požiarov či už hospodárskych budov, stohov slamy, ale najviac sú pri týchto činnostiach ohrozené lesné porasty. Najčastejšou príčinou lesných požiarov je  stále človek a jeho hospodárska činnosť, t.j. zakladanie ohňov v prírode, vypaľovanie  trávy a suchých porastov, fajčenie a spaľovanie odpadu a odpadkov, najčastejšie na miestach s možnosťou rýchleho rozšírenia požiaru.

Zákon o požiarnej ochrane zakazuje právnickým a fyzickým osobám vypaľovať porasty a zakladať oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť.  K spaľovaniu, či páleniu odpadu zároveň upozorňujeme, že od 1.1.2006 zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, zakazuje vykonávať spaľovanie fyzickým aj právnickým osobám. Je na mieste túto skutočnosť rešpektovať a odpad likvidovať iným ekologickým spôsobom.

Veríme, že spoločné úsilie, opatrnosť a ostražitosť nám pomôže preklenúť toto obdobie zvýšeného nebezpečia vzniku požiarov bez veľkých morálnych a finančných strát.


 

  

 

Testovanie obyvateľov na COVID-19 antigénovými testami bude prebiehať v našej obci v sobotu 13. marca 2021. Bude vytvorené jedno odberové miesto v budove obecného úradu v malej zasadačke.

 

Odberový tím bude testovať bez možnosti rezervácie termínu

v čase od 8:00 do 15:00

s jednou plánovanou prestávkou od 11:30-12:30

(posledný odber pred prestávkou bude o 11:15)

 

Aktuálne informácie o dĺžke čakania na testovanie v obci Prašník je možné priebežne sledovať v deň testovania prostredníctvom internetovej služby:

Na testovanie je potrebné si so sebou priniesť občiansky preukaz a budeme od Vás chcieť aj Vaše telefónne číslo. Dodržiavajte dvojmetrové odstupy, povinné je prekrytie horných dýchacích ciest rúškom prípadne respirátorom.

Všetky dôležité a aktuálne informácie o ochorení COVID−19 a o prijatých opatreniach nájdete tu: https://korona.gov.sk/


 

OZNAMY  OcÚ Prašník:

 

03.03.2021    Antigénové testovanie: OcÚ Prašník oznamuje, že počas nastávajúceho víkendu 06. a 07.03.2021  sa v  našej obci testovať nebude. Občania, ktorí sa potrebujú ísť dať otestovať, môžu využiť odberné miesta (MOM) v Piešťanoch alebo vo Vrbovom.

Objednať sa na antigénové testovanie je možné na stránke korona.gov, https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php

V najbližšom okolí v sobotu bude testovať obec Šípkové 8:00 - 13:00 bez prestávky, obec Krajné v sobotu od 10:00 - 16:00 s obednou prestávkou od 12:00 do 13:00.

Mesto Vrbové testuje v sobotu od 7:30-19:30 s 2 plánovanými prestávkami v čase od 12:00 - 13:00  a  17:00 - 18:00 a to v II. základnej škole na Komenského ulici 2 - hlavný vchod do školy. Posledný odber sa uskutoční vždy 15 min. pred nástupom na prestávku.


OZNAMY  OcÚ Prašník:

16.02.2021    Antigénové testovanie: OcÚ Prašník oznamuje, že počas nastávajúceho víkendu 20. a 21.02.2021  sa v  našej obci testovať nebude. Občania, ktorí sa potrebujú ísť dať otestovať, môžu využiť odberné miesta (MOM) v Piešťanoch alebo vo Vrbovom:

HOREZZA, a.s. Teplická 81, Piešťany 08:00 - 16:00 Prevádzka Pon - Sob objednávkový systém
MISTIG, s.r.o. A. Hlinku 7053/48, Piešťany 08:00 - 12:00 a 12:15 - 16:15 Prevádzka Pon - Sob objednávkový systém
Promessa, s.r.o. Rekreačná 2, Piešťany Po - St a Pi - So: 08:00 - 16:00; Št: 08:00 - 18:00 Prevádzka Pon - Sob
Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. Kúpeľný ostrov, Kúpeľný dom Napoleon III, Piešťany 10:00 - 18:00 Prevádzka Pon - Sob objednávkový systém
Váš Lekár, s.r.o. Andreja Hlinku 46, Piešťany Po - Pi: 12:00 - 20:00; So: 08:00 - 16:00 Prevádzka Pon - Sob objednávkový systém
Auto City Vrbové Nám. J.Emanuela 310/26, 922 03 Vrbové 09:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 Prevádzka Uto - Ned

 

15.02.2021    Obecný úrad v Prašníku zostáva aj naďalej pre verejenosť až do odvolania ZATVORENÝ. Požiadavky občanov budú vybavované počas pracovných hodín OcÚ telefonicky na číslach: 0917 190 047, 033 7780 534  alebo elektronicky e-mail: obecprasnik@prasnik.sk. Na podanie listu použite prosím schránku umiestenú na budove OcÚ pri vchode. Ďakujeme za porozumenie.

 

15.02.2021      Výsledky testovania antigénovými testami na COVID-19, ktoré sa konalo v našej obci v sobotu 13.02.2021: testovania sa zúčastnilo 403 osôb, z toho 401 testov bolo negatívnych a 2 testy boli pozitívne.

 


 

OZNAMY  OcÚ Prašník:

 

28.01.2021         Obec Prašník oznamuje občanom,  že v druhom kole antigénového testovania  sa v  našej obci tento víkend testovať nebude.

25.01.2021    Obecný úrad v Prašníku oznamuje občanom, že z dôvodu pretrvávajúcich opatrení vlády SR bude aj naďalej úrad pre verejenosť ZATVORENÝ a to až do odvolania. Podnety a požiadavky občanov budú vybavované počas pracovných hodín OcÚ telefonicky na číslach: 0917 190 047, 033 7780 534  alebo elektronicky e-mail: obecprasnik@prasnik.sk. Na podanie listu použite prosím schránku umiestenú na budove OcÚ pri vchode.  Ďakujeme za pochopenie.

25.01.2021      Výsledky testovania antigénovými testami na COVID-19: sobotného testovania sa v našej obci zúčastnilo celkovo 431 osôb (z toho 80 osôb mimo trvalého alebo prechodného pobytu v obci). Všetky zrealizované testy boli negatívne. O prípadnom konaní ďalšieho kola testovania v našom okrese by sa malo rozhodnúť do štvrtka 28.01.2021.

 


 

 


 

OZNAMY  OcÚ Prašník:

 

07.01.2021:    Obecný úrad v Prašníku bude z dôvodu pretrvávajúcich opatrení vlády SR aj naďalej pre verejenosť ZATVORENÝ a to až do 22.01.2021. Podnety a požiadavky občanov budú v období od 07.01.2021 do 22.01.2021 vybavované iba telefonicky na tel.č.: 0917 190 047, 033 7780 534 alebo elektronicky e-mail: obecprasnik@prasnik.sk. Na podanie listu použite prosím schránku umiestenú na budove OcÚ pri vchode. Ďakujeme za pochopenie.

 

07.01.2021:    Na základe rozhodnutia  obecného zastupiteľstva v Prašníku uskutočneného dňa 10.12.2020, prichádza k zmene intervalu vývozu komunálneho odpadu na rok 2021. Komunálny odpad bude vyvážaný počas celého roku 2021 v dvojtýždňovom intervale a to každý nepárny týždeň. Takže druhý tohtoročný vývoz KO sa uskutoční v utorok 19.01.2021.

Okolité samosprávy pristúpili k zvýšeniu poplatkov za komunálny odpad na rok 2021. Nakoľko obec Prašník nezvýšila poplatky za vývoz KO pre tento rok, pristupuje k uvedenej zmene frekvencie vývozov.

Prosíme spoluobčanov o dôslednejšie separovanie odpadu, aby tým pomohli nielen sebe a obci, ale aj životnému prostrediu. Ďakujeme. 

 


 

[ 1 ]    [ 2 ]    [ 3 ]    [ 4 ]

 

 

 

REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ:

 

 

 

 

Ochrana osobných údajov - obec Prašník, povinné informovanie

 

 

copyright 2010 obec Prašník