Verejné obstarávanie

 

01.01.2020             Plán Verejného obstarávania na rok 2020


 

Plán VO na rok 2020

 

 

09.09.2019          Výmena výplní otvorov na kultúrnom dome v obci Prašník"


 

Výzva na predkladanie ponúk

„Výmena výplní otvorov na kultúrnom dome v obci Prašník“

 

 

 

18.06.2018              Miestna komunikácia a parkové úpravy v obci Prašník"


Obec Prašník podpísala Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s poskytovateľom Pôdohospodárska platobná agentúra k projektu s názvom „Miestna komunikácia a parkové úpravy v obci Prašník“. Projekt sa realizuje s podporou finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020.

 

Základné informácie o projekte:

Fond

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)

Program

Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020

Opatrenie

7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Podopatrenie

7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie – Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov

Názov projektu

Miestna komunikácia a parkové úpravy v obci Prašník

Kód projektu

072TT130067

Hlavný cieľ projektu

Rekonštrukciou miestnej komunikácie sa prispeje k zlepšeniu prepojenia dotknutej vidieckej oblasti na širšiu dopravnú sieť.  

Stručný opis projektu

Projekt rieši rekonštrukciu miestnej komunikácie v obci, ktorej technický stav je v súčasnosti nevyhovujúci a zároveň z hľadiska obslužnosti dotknutého územia nedostatočný. Rekonštrukciu miestnej komunikácie bude realizovať dodávateľ vybraný v procese verejného obstarávania. Projekt okrem rekonštrukcie komunikácie zahŕňa i začlenenie prvkov zelenej infraštruktúry a prvkov drobnej architektúry.

Zazmluvnená výška NFP

98 328,04 Eur

Hypertextový odkaz na webové sídlo poskytovateľa

www.apa.sk

 

 

 

06.04.2018                   "Vybudovanie kamerového systému v obci Prašník "


Prieskum trhu k zákazke: Vybudovanie kamerového systému v obci Prašník

Názov: Vybudovanie kamerového systému v obci Prašník

Stručný opis zákazky: Zabezpečenie výberu zhotoviteľa pre vybudovanie kompletného spoľahlivého kamerového systému v obci Prašník v zmysle výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu tejto žiadosti.

Výzva na predloženie cenovej ponuky:   TU

 

 

01.01.2018                               "Plán verejného obstarávania"


 

 

 

10.11.2017                                 "Obnova kultúrneho domu - Prašník"


Výzva na predkladanie ponúk -  ,,Obnova kultúrneho domu - Prašník"

Príloha č. 1 Návrh_na_plnenie_kritérií

Príloha č. 2 Čestné_vyhlásenie

Príloha č. 3 Čestné_vyhlásenie

Príloha č. 4 Zadanie_výkaz_výmer

Príloha č. 5 Projektová_dokumentácia

Príloha č. 6 Zmluva_o_dielo

Príloha č. 7 Čestné_vyhlásenie

 

 

23. 01. 2017      „Zefektívnenie separovaného zberu komunálneho odpadu"


Obec Prašník podpísala Zmluvu o poskytnutí NFP s poskytovateľom MŽP SR v zastúpení so SAŽP na projekt „Zefektívnenie separovaného zberu komunálneho odpadu v obci Prašník“. Projekt sa realizuje s podporou finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.
 

Základné informácie o projekte:

Fond: Kohézny fond

Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia

Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.

Názov projektu: Zefektívnenie separovaného zberu komunálneho odpadu v obci Prašník.

Hlavný cieľ projektu: Realizáciou projektu dôjde k obstaraniu technológie do odpadového hospodárstva v Obci Prašník s cieľom zabezpečenia intenzívneho a efektívneho triedenia komunálneho odpadu a jeho zberu s prioritným zameraním na biologicky rozložiteľný komunálny odpad, drobný stavebný odpad a objemový odpad. Obstará sa traktor, traktorový náves, traktorový nosič kontajnerov, 2ks kontajnerov otvorených 5 m3, 4 ks kontajnerov otvorených 10 m3, teleskopický manipulátor a štiepkovač drevnej hmoty. Zvolený súbor technológií je nevyhnutný na zabezpečenie stanovených cieľov v oblasti triedenia komunálneho odpadu primárne zameraných na odpad, za ktorý je zodpovedná obec. Realizácia projektu zabezpečí pre občanov obce jednoduchší a komfortnejší spôsob triedenia komunálneho odpadu a prispeje tiež k zlepšeniu životného prostredia, v ktorom títo občania žijú.

Kontrahovaná výška NFP: 269 178,70 EUR

Hypertextový odkaz na webové sídlo RO: www.op-kzp.sk

 

Operačný porgram Kvalita životného prostredia  (súbor pdf)

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

 


 

 

 

 

copyright 2010 obec Prašník