Verejné obstarávanie

 

 

06.04.2018                   "Vybudovanie kamerového systému v obci Prašník "


Prieskum trhu k zákazke: Vybudovanie kamerového systému v obci Prašník

Názov: Vybudovanie kamerového systému v obci Prašník

Stručný opis zákazky: Zabezpečenie výberu zhotoviteľa pre vybudovanie kompletného spoľahlivého kamerového systému v obci Prašník v zmysle výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu tejto žiadosti.

Výzva na predloženie cenovej ponuky:   TU

 

 

10.11.2017                                 "Obnova kultúrneho domu - Prašník"


Výzva na predkladanie ponúk -  ,,Obnova kultúrneho domu - Prašník"

Príloha č. 1 Návrh_na_plnenie_kritérií

Príloha č. 2 Čestné_vyhlásenie

Príloha č. 3 Čestné_vyhlásenie

Príloha č. 4 Zadanie_výkaz_výmer

Príloha č. 5 Projektová_dokumentácia

Príloha č. 6 Zmluva_o_dielo

Príloha č. 7 Čestné_vyhlásenie

 

 

23. 01. 2017      „Zefektívnenie separovaného zberu komunálneho odpadu"


Obec Prašník podpísala Zmluvu o poskytnutí NFP s poskytovateľom MŽP SR v zastúpení so SAŽP na projekt „Zefektívnenie separovaného zberu komunálneho odpadu v obci Prašník“. Projekt sa realizuje s podporou finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.
 

Základné informácie o projekte:

Fond: Kohézny fond

Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia

Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.

Názov projektu: Zefektívnenie separovaného zberu komunálneho odpadu v obci Prašník.

Hlavný cieľ projektu: Realizáciou projektu dôjde k obstaraniu technológie do odpadového hospodárstva v Obci Prašník s cieľom zabezpečenia intenzívneho a efektívneho triedenia komunálneho odpadu a jeho zberu s prioritným zameraním na biologicky rozložiteľný komunálny odpad, drobný stavebný odpad a objemový odpad. Obstará sa traktor, traktorový náves, traktorový nosič kontajnerov, 2ks kontajnerov otvorených 5 m3, 4 ks kontajnerov otvorených 10 m3, teleskopický manipulátor a štiepkovač drevnej hmoty. Zvolený súbor technológií je nevyhnutný na zabezpečenie stanovených cieľov v oblasti triedenia komunálneho odpadu primárne zameraných na odpad, za ktorý je zodpovedná obec. Realizácia projektu zabezpečí pre občanov obce jednoduchší a komfortnejší spôsob triedenia komunálneho odpadu a prispeje tiež k zlepšeniu životného prostredia, v ktorom títo občania žijú.

Kontrahovaná výška NFP: 269 178,70 EUR

Hypertextový odkaz na webové sídlo RO: www.op-kzp.sk

 

Operačný porgram Kvalita životného prostredia  (súbor pdf)

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

 


 

 

 

 

copyright 2010 obec Prašník