Menu
Obec Prašník
Obec Prašník

O obci

"Tam, kde sa Holeška s Podkylavkou stretá,
kde hladina Čerenca sa blýska,

domčeky v dolinách roztrúsené,
na každom strecha nízka..."   
  

Prasnik stred

Obec Prašník sa nachádza na Západnom Slovensku, v malebnom kraji východnej časti Malých Karpát, pri sútoku dvoch potokov - Holešky a Podkylavky.

Hranice katastrálneho územia obce Prašník susedia s katastrom miest Vrbové a Brezová pod Bradlom a obcí Šípkové, Šterusy, Kočín, Dolný Lopašov, Krajné, Podkylava a Košariská. Svojou rozlohou 2788 hektárov je treťou najrozsiahlejšou obcou a svojou dĺžkou (7 km) najdlhšou obcou v okrese Piešťany, je tzv. vstupnou bránou do myjavských kopaníc.

Prašník 3

Najstaršie osídlenie oblasti bolo zistené už v staršej dobe kamennej v jaskyni Veľká pec. V lokalite Hrádok bolo objavené osídlenie z doby bronzovej. V lokalite Tlstá hora sa nachádzalo hradisko zo staršej doby železnej a neskôr opevnený bratrícky tábor z 15. storočia. Prvá písomná zmienka o osídlení lokality je z r. 1113. V písomných prameňoch sa prvý krát spomína Prašník v roku 1611 v súvislosti s mlynom ”Mljn Prassnjk“. Kedysi ich bolo na potoku Holeška vyše 20, posledný raz sa krútilo koleso v Mockovom mlyne 6. mája roku 2006.

Svoju samostatnú históriu však začala obec Prašník písať až v roku 1958, keď sa od Vrbového oddelili početné vrbovské kopanice - Borová Hora (U Mačečkov), Dolné Boory, Dúbrava, Grnča, Horné Boory, Chrasta, Pod Hrabinou, Poľana, Prašník, Stanovisko, U Bajcarov, U Ďurišov, U Fajnorov, U Hrotkov, U Kováčov, U Lajdov, U Marušicov, U Mosnákov, U Pavelčákov, U Rúbanskych, Volavec, Zbehy - z ktorých vznikla obec Prašník (názov dostala podľa najväčšej kopanice Prašník). V roku 1963 bola k Prašníku pripojená aj Pustá Ves (kopanica pôvodne patriaca k obci Šterusy).

Pustá Ves

História Slovenského národného povstania je spojená aj s Prašníkom. Osada Pustá Ves bola vyznamenaná Radom Červenej hviezdy za účasť v SNP. Pustá Ves, ale aj celý Prašník, bol križovatkou partizánov - pôsobila tu 2. Stalinova brigáda pod velením generála Jozefa Brunovského, partizánsky oddiel Jermak, partizánska brigáda M. R. Štefánika a ďalšie.

V súčasnosti má naša obec 817 obyvateľov (k 09.08.2023).
V predošlých rokoch boli nasledovné počty obyvateľov: rok 2022  830 obyv., rok 2021  826 obyv., rok 2020  823 obyv., rok 2019  825 obyv., rok 2018   816 obyv., rok 2017  853 obyv., rok 2015  830 obyv., rok 2014  854 obyvateľov (r. 2008  863 obyv.).

Prašník 2

V obci Prašník a jej okolí sa nachádzajú tieto chránené lokality:

Jaskyňa Veľká pec (nachádza sa v chotári obcí Prašník a Šterusy) majúca charakter skalného previsu. V roku 1979 bola vyhlásená za chránený prírodný výtvor.

Orlie skaly (kat. územie obce Šterusy) – boli vyhlásené v roku 1984 ako Chránené nálezisko. Chráni sa zachovaný komplex prirodzených pôvodných rastlinných spoločenstiev lesostepného charakteru.

Prírodná rezervácia Čerenec (v chotári Prašníka) – vyhlásená v roku 1984. Územie sa nachádza západne od obce Prašník pri Vrbovom, v Brezovských Karpatoch, má rozlohu 1,50 ha. Tvorí ho podhrebeňová časť vrchu Čerenec (290 m n. m.) na jurských vápencoch s lesostepnou vegetáciou. Vyskytujú sa tu chránené druhy fauny a flóry. Je tu najbohatšie nálezisko ponikleca veľkokvetého v Malých Karpatoch.

Malá pec (prašnícky chotár) so skalnou bránou, ktorá bola vyhlásená v roku 1996 za prírodnú pamiatku.

Malá pec

Kataster obce Prašník je zaradený aj v národnom zozname území európskeho významu a chránených vtáčích území európskej sústavy chránených území NATURA 2000.

Prašník

 

Štatút obce

erb_maly

Obec Prašník, 922 11 Prašník 93

ŠTATÚT OBCE PRAŠNÍK

Schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 74/XII/2007 dňa 15.12.2007

Obecné zastupiteľstvo obce Prašníku v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s c h v a ľ u j e pre územie (katastrálne územie) obce Prašník tento

ŠTATÚT OBCE PRAŠNÍK

1. Úvodné ustanovenia

1.     Štatút obce Prašník upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom obce, ďalej postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov obecnej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši tiež širšie vzťahy obce, symboly obce, udeľovanie čestného občianstva, cien obce a odmien.

2.     Štatút obce Prašník je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom obce Prašník.

2. Postavenie obce Prašník

1.     Obec Prašník je samostatný územný samosprávny celok Slovenskej republiky, združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Územie obce Prašník je územný celok, ktorý tvorí katastrálne územie obce. Akékoľvek zmeny územia obce Prašník možno vykonať len v súlade s osobitnými právnymi predpismi.

2.     Obec je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami za podmienok stanovených zákonom, všeobecne záväznými nariadeniami obce a organizačnými predpismi obce Prašník.

3.     Obec Prašník má právo na svoje obecné symboly.

4.     Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Obci pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.

 

...celý dokument si môžete stiahnuť a pozrieť tu: Štatút obce Prašník (4.55 MB)

symboly_obce_erb

Erb obce Prašník - v modrom štíte sa nachádza strieborný mlyn s čiernou strechou a čiernym mlynským kolesom sčasti vnoreným do oddelenej zelenej päty štítu.


symboly_obce_pec

Pečať obce Prašník - tvorí erb obce s kruhopisom „OBEC PRAŠNÍK“ umiest- neným v dolnej časti kruhu.


symboly_obce_vlajka

Vlajka obce Prašník - pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov v poradí týchto farieb: zelená, biela, čierna, biela, modrá, je ukončená troma cípmi.

Pamiatky v obci

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky registruje v našej obci tieto kultúrne pamiatky:

Pomník SNP - nachádzajúci sa v časti Dúbrava, za kultúrnu pamiatku bol vyhlásený v r. 1963. Každoročne počas osláv SNP prebieha pietny akt v podobe slávnostného kladenia vencov padlým vojakom počas 2. Svetovej vojny.

Vodný mlyn - nachádzajúci sa blízko centra Prašníka, na súpisnom čísle 167, ktorý vznikol v 2.pol. 19 storočia, za kultúrnu pamiatku bol vyhlásený v roku 1984, (ľudovo nazývaný aj Devátnikov mlyn)

Jaskynné sídlisko (Veľká Pec) - pochádza z paleolitu (staršej doby kamennej) a je dôležitou archeologickou lokalitou, v ktorej sa okrem pozostatkov ľudského osídlenia našlo množstvo skamenelých nálezov (napr. kosti mamuta, pravekého jaskynného medveďa a iných zvierat). Za kultúrnu pamiatku bolo vyhlásené v r. 1963.

Obec

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Aktuálne počasie

dnes, streda 24. 7. 2024
oblačno 26 °C 17 °C
štvrtok 25. 7. jasná obloha 26/13 °C
piatok 26. 7. oblačno 29/14 °C
sobota 27. 7. polojasno 33/16 °C

Adresa

Obecný úrad Prašník
Prašník 93
922 11 Prašník

Starosta obce

Milan Mozolák

tel.: 0911 117 991

e-mail: starosta@prasnik.sk

Obec Prašník