Menu
Obec Prašník
Obec Prašník

Zefektívnenie separovaného zberu komunálneho odpadu

Obec Prašník podpísala Zmluvu o poskytnutí NFP s poskytovateľom MŽP SR v zastúpení so SAŽP na projekt „Zefektívnenie separovaného zberu komunálneho odpadu v obci Prašník“. Projekt sa realizuje s podporou finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.
 

Základné informácie o projekte:

Fond: Kohézny fond

Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia

Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.

Názov projektu: Zefektívnenie separovaného zberu komunálneho odpadu v obci Prašník.

Hlavný cieľ projektu: Realizáciou projektu dôjde k obstaraniu technológie do odpadového hospodárstva v Obci Prašník s cieľom zabezpečenia intenzívneho a efektívneho triedenia komunálneho odpadu a jeho zberu s prioritným zameraním na biologicky rozložiteľný komunálny odpad, drobný stavebný odpad a objemový odpad. Obstará sa traktor, traktorový náves, traktorový nosič kontajnerov, 2ks kontajnerov otvorených 5 m3, 4 ks kontajnerov otvorených 10 m3, teleskopický manipulátor a štiepkovač drevnej hmoty. Zvolený súbor technológií je nevyhnutný na zabezpečenie stanovených cieľov v oblasti triedenia komunálneho odpadu primárne zameraných na odpad, za ktorý je zodpovedná obec. Realizácia projektu zabezpečí pre občanov obce jednoduchší a komfortnejší spôsob triedenia komunálneho odpadu a prispeje tiež k zlepšeniu životného prostredia, v ktorom títo občania žijú.

Kontrahovaná výška NFP: 269 178,70 EUR

Hypertextový odkaz na webové sídlo RO: www.op-kzp.sk

 

Operačný porgram Kvalita životného prostredia (41.67 kB)  (súbor pdf)

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

56_zverjnenie

Zodpovedá: Správca Webu

Adresa

Obecný úrad Prašník
Prašník 93
922 11 Prašník

Starosta obce

Milan Mozolák

tel.: 0911 117 991

e-mail: starosta@prasnik.sk

Obec Prašník