Menu
Obec Prašník
Obec Prašník

Etický kódex zamestnancov OcÚ

erbObec Prašník, 922 11 Prašník 93

ETICKÝ KÓDEX ZAMESTNANCOV OBECNÉHO ÚRADU PRAŠNÍK

Etický kódex zamestnancov

Etický kódex zamestnancov Obecného úradu v Prašníku

Preambula


Cieľom etického kódexu je stanoviť základné zásady a pravidlá správania sa zamestnancov samosprávy, ktoré je každý zamestnanec povinný dodržiavať a vytvárať tak základ pre budovanie a udržiavanie dôvery verejnosti vo výkon samosprávy.

Zamestnanec samosprávy má záujem na spravodlivom a efektívnom výkone samosprávy, a preto si ďalším vzdelaním prehlbuje svoju odbornosť.

Účelom kódexu je posilňovať a podporovať etické a morálne hodnoty správania sa zamestnancov samosprávy pri výkone svojich pracovných povinností a vo vzťahu k verejnosti.


Článok 1
Základné ustanovenie


Etický kódex /ďalej len „kódex“/ je záväznou normou správania sa zamestnanca samosprávy Obce Prašník /ďalej len „zamestnanec“/

 

Článok 2

Základné princípy správania sa zamestnanca

 

Zamestnanec vykonáva svoju prácu v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ďalšími právnymi predpismi a zároveň robí všetko pre to, aby konal v súlade s ustanoveniami kódexu.

Výkon samosprávy je službou pre obyvateľov Obce Prašník. Zamestnanec ju vykonáva na vysokej odbornej úrovni, ktorú si štúdiom priebežne prehlbuje, s najväčšou mierou slušnosti, porozumenia, ochoty a bez akýchkoľvek predsudkov. Voči verejnosti vystupuje zdvorilo a s úctou, nie je však povinný znášať vulgárne prejavy a urážky a konať s osobami, ktoré nedodržiavajú základné pravidlá slušného správania

Zamestnanci v o vzťahu k nadriadeným zamestnancom preukazujú náležitú úctu, svedomito, dôsledne a efektívne si plnia zverené úlohy, sú kreatívni a inovatívni podľa možnosti ich pracovného zaradenia

Nadriadení zamestnanci vo vzťahu  podriadeným zamestnancom pristupujú v plnej úcte a dôstojnosti, rozumne a spravodlivo rozdeľujú pracovné úlohy, hodnotia čestne, objektívne a spravodlivo, nezneužívajú právomoci nadriadeného voči podriadeným

Zamestnanci pracujú v jednom kolektíve, vo vzájomných vzťahoch si prejavujú úctu a toleranciu, ochotne pomáhajú iným zamestnancom, vytvárajú dobrú atmosféru, vyhýbajú sa konfliktom a nevyvolávajú ich

Zamestnanec si uvedomuje význam svojich postojov a prejavov pre verejnú mienku, svojím správaní prispieva k vytváraniu a upevňovaniu dobrej povesti orgánov samosprávy najmä tým, že poskytuje kladný osobný príklad v postojoch k verejným veciam

Zamestnanec robí rozhodnutia a rieši záležitosti objektívne na základe ich skutkovej podstaty, prihliadajúc k právne relevantným skutočnostiam, a bez zbytočných prieťahov. Nejedná svojvoľne na ujmu akejkoľvek osoby, skupiny osôb alebo orgánu či právnickej osoby alebo ich zložky, ale naopak presadzuje práva a záujmy subjektov nestranne. Je povinný riadne zdôvodniť svoje rozhodnutia, je však oprávnený odmietnuť poskytnutie tých informácií, ktorých poskytnutie zakazuje zákon alebo vykonávacie predpisy.

 

Článok 3

Konflikt záujmov

 

Zamestnanec nepripustí, aby došlo ku konfliktu jeho súkromného záujmu s jeho postavením ako zamestnanca v samospráve. Súkromný záujem zahrňuje akúkoľvek výhodu pre neho, jeho rodinu, blízke osoby a právnické alebo fyzické osoby, s ktorými mal alebo má obchodné alebo politické vzťahy

Zamestnanec sa nezúčastní žiadnej činnosti, ktorá sa nezlučuje s riadnym výkonom jeho pracovných povinností alebo ktorá tento výkon obmedzuje

Pokiaľ si zamestnanec  nie je istý, či ide o činnosť zlučiteľnú s jeho podielom na výkone samosprávy, prejedná záležitosti so svojim nadriadeným

 

Článok 4

Dary a iné výhody

 

Zamestnanec nevyžaduje ani neprijíma dary, pozornosti ani iné výhody, ktoré by mohli reálne, alebo hoci aj zdanlivo, ovplyvniť rozhodovanie vo veci, narušiť profesionálny prístup k veci, alebo ktoré by bolo možné považovať za odmenu za prácu, ktorá je jeho povinnosťou. Zároveň ani nenavádza tretie osoby na poskytovanie darov, ktoré by mohli vplývať na riadne plnenie pracovných povinností zamestnanca.

Zamestnanec nepripustí, aby sa v súvislosti so svojim zamestnaním v samospráve dostal do pozície, v ktorej je viazaný oplatiť preukázanú službu alebo výhodu, alebo ktorá ho zbavuje nestrannosti a nezávislosti pri rozhodovaní

Pokiaľ je zamestnancovi v súvislosti s jeho zamestnaním v samospráve ponúknutá akákoľvek výhoda, odmietne ju a o ponúknutej výhode informuje svojho nadriadeného

Zamestnanec je povinný vyhnúť sa i v súkromnom živote takému správaniu a činnostiam, ktoré by mohli znížiť dôveru verejnosti v samosprávu, alebo dokonca zadať dôvod k vydieraniu zamestnanca v dôsledku jeho konania v rozpore s právnymi predpismi alebo etickými normami

 

Článok 5

Zneužitie úradného postavenia

 

Zamestnanec nezneužíva výhody plynúce z jeho postavenia, ani informácie získané pri plnení úloh pre získanie akéhokoľvek majetkového, či iného prospechu

Zamestnanec neponúka ani neposkytuje žiadne výhody, akýmkoľvek spôsobom spojeným s jeho postavením v samospráve, pokiaľ to neumožňuje zákon

Zamestnanec je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri plnení svojich úloh a ktoré v záujme zamestnávateľa nemožno oznamovať iným osobám, pričom táto povinnosť trvá i po skončení pracovného pomeru, to neplatí, ak ho tejto povinnosti zbavil štatutárny orgán alebo ním poverená osoba

 

Článok 6

Oznámenie neprípustnej činnosti

 

Zamestnanec vynakladá všetko úsilie, aby zaistil maximálne efektívne a ekonomické spravovanie a využívanie finančných zdrojov, zariadení a služieb, ktoré mu boli zverené. V prípade, že zistí stratu alebo škodu na majetku samosprávy, podvodné alebo korupčné konanie, oznámi túto skutočnosť svojmu nadriadenému

V prípade, že je zamestnanec požiadaný, aby konal v rozpore s právnymi predpismi, kódexom alebo spôsobom, ktorý predstavuje možnosť zneužitia úradnej moci, odmietne také konanie a oznámi túto skutočnosť svojmu nadriadenému

Zamestnanec je povinný vyhnúť sa konfliktu záujmov a predchádzať takým situáciám, ktoré môžu vyvolať podozrenie z konfliktu záujmov, túto skutočnosť oznámi svojmu nadriadenému

Zamestnanec je povinný vulgárne útoky smerujúce voči svojej osobe alebo voči orgánu samosprávy, prípadne konanie s osobami pod vplyvom návykových látok, oznámiť svojmu nadriadenému a podľa povahy konania aj príslušným inštitúciám v zmysle zákona o priestupkoch a trestného zákona

 

Článok 7

Záverečné ustanovenia

 

Zamestnávateľ vytvára zamestnancom dôstojné podmienky pre riadny výkon ich povinností

Zamestnanec nakladá s informáciami získanými pri výkone samosprávy s potrebnou dôvernosťou a poskytuje im príslušnú ochranu. Prihliada pritom patrične k právu verejnosti na prístup k informáciám v rozsahu danom príslušnými zákonmi /zák .č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám/.

Tento kódex bude zverejnený na úradnej tabuli Obecného úradu Prašník

Kódex nadobúda účinnosť dňom podpisu

 

Prašník, 31.10.2007

Kontakty

Aktuálne počasie

dnes, sobota 18. 5. 2024
oblačno 20 °C 9 °C
nedeľa 19. 5. mierny dážď 21/11 °C
pondelok 20. 5. mierny dážď 23/12 °C
utorok 21. 5. slabý dážď 23/13 °C

Adresa

Obecný úrad Prašník
Prašník 93
922 11 Prašník

Starosta obce

Milan Mozolák

tel.: 0911 117 991

e-mail: starosta@prasnik.sk

Obec Prašník