Menu
Obec Prašník
Obec Prašník

Evidencia pobytov

Evidenciu pobytov obyvateľov upravuje zákon 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky.

Doklady potrebné k prihláseniu na trvalý/prechodný pobyt (v rodinnom dome alebo byte)

 •  platný občiansky preukaz/platný cestovný doklad SR
 •  dieťa do 15 rokov – zák. zástupca predloží rodný list
 •  písomný súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy.

 

Potvrdenie o súhlase k trvalému pobytu nemusí byť predložené:

 • ak ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
 • ak ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti,
 • ak ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka alebo
 • ak vlastník alebo všetci spoluvlastníci potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.
 • ak je vlastník alebo spoluvlastník nehnuteľnosti právnická osoba, predkladá aj výpis z obchodného registra vo forme verejnej listiny.

Za občana mladšieho ako 15 rokov a za občana pozbaveného spôsobilosti na právne úkony je povinný hlásiť trvalý pobyt jeho zákonný zástupca (opatrovník)

Občan môže hlásiť trvalý pobyt:

 • sám za seba
 • za dieťa do 18 rokov
 • za členov rodiny (manžel a nezaopatrené dieťa)
 • za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená
 • za iného občana na základe splnomocnenia

 

Pobyt občana v zahraničí

Občan, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia s cieľom trvalo žiť v zahraničí, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu ohlasovni, ktorá vedie údaje o jeho trvalom pobyte. V ohlásení uvedie štát a miesto pobytu, kam hodlá vycestovať a deň začiatku pobytu v zahraničí, ktorý je zároveň dňom skončenia trvalého pobytu.

Občan, ktorý má pobyt v zahraničí a ktorý sa rozhodne počas tohto pobytu skončiť trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, môže ohlásiť jeho skončenie prostredníctvom zastupiteľského úradu Slovenskej republiky alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu v Slovenskej republike. Zastupiteľský úrad Slovenkej republiky alebo splnomocnený zástupca doručí ohlasovni pobytu, ktorá vedie údaje o trvalom pobyte občana, odhlasovací lístok s osvedčeným podpisom občana, v ktorom sa uvedie štát a miesto súčastného pobytu v zahraničí. Dňom skončenia trvalého pobytu je deň doručenia uvedeného dokladu ohlasovni.

Občan je povinný pri hlásení trvalého pobytu do zahraničia predložiť občiansky preukaz.

 

 

Adresa

Obecný úrad Prašník
Prašník 93
922 11 Prašník

Starosta obce

Milan Mozolák

tel.: 0911 117 991

e-mail: starosta@prasnik.sk

Obec Prašník