Menu
Obec Prašník
Obec Prašník

Osvedčovanie listín a podpisov

Osvedčovaciu agendu upravuje zákon č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodným úradmi a obcami.

Osvedčovanie podpisov:
Na obecnom úrade Prašník osvedčujeme podpis na potrebnej listine s predloženým platným občianskym preukazom alebo pasom. Osoba, ktorej podpis sa osvedčuje musí byť prítomná v kancelárií úradu a listinu musí podpísať pred pracovníčkou, ktorá podpis osvedčuje na listine a potom v osvedčovacej knihe. V mimoriadnych prípadoch, hlavne zo zdravotných dôvodov je možné overiť podpis aj mimo úradnej miestnosti, pričom čas a miesto je potrebné vopred dohodnúť s pracovníčkou úradu. Na listinách určených na použitie v cudzine obec overenie nevykonáva a je potrebné obrátiť sa na notára.

Osvedčovanie listín:
Pri osvedčovaní listín sa overuje, že predložená fotokópia alebo odpis listiny sa zhodujú s jej originálom, preto je nevyhnutné pri overovaní predložiť aj originál overovanej listiny a taktiež aj platný občiansky preukaz. Osvedčenie sa vykonáva výhradne v úradnej miestnosti OcÚ.


Poplatky osvedčovacej agendy:

  • osvedčenie jedného podpisu: 2,00€
  • osvedčenie jednej strany fotokópie listiny v slovenskom jazyku:  2,00€ 

Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni obecného úradu.

 

Adresa

Obecný úrad Prašník
Prašník 93
922 11 Prašník

Starosta obce

Milan Mozolák

tel.: 0911 117 991

e-mail: starosta@prasnik.sk

Obec Prašník