Menu
Obec Prašník
Obec Prašník

Materská škola

mš

Charakteristika materskej školy:

Materská škola sa nachádza v centre obce Prašník. MŠ je jednotriedna a poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku 2,5 do 6 rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou, prípadne deťom so zdravotným znevýhodnením. Materská škola poskytuje deťom možnosť aj poldenného pobytu, je umiestnená v účelovej budove a je členená na dva pavilóny. Celá budova patrí materskej škole a nachádza sa tu šatňa, chodba, trieda, telocvičňa, spálňa, umyvárka, toalety, kuchyňa, riaditeľňa a miestnosť pre prevádzkových zamestnancov, 2x sklad, kotolňa. Vonkajší areál je oplotený, na školskom dvore sa nachádza pieskovisko a detské ihrisko vybudované v súlade s normami Európskej únie EN 1176, EN 1177 a pravidelne kontrolované 1x ročne firmou zaoberajúcou sa revíziou detských ihrísk.

Materská škola je vybavená novým zariadením a učebnými pomôckami. Vyučovací proces sa prispôsobuje individuálnym potrebám a záujmom detí.

Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu pre školské vzdelávanie v základnej škole a pre život v spoločnosti.


Všeobecné ciele výchovy a vzdelávania v materskej škole:

 • zlepšovať sociálnu aktivitu dieťaťa a napĺňať potrebu sociálneho kontaktu s rovesníkmi i s dospelými,
 • uľahčovať dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené inštitucionálne školské prostredie,
 • podporovať vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu,
 • podporovať rozvoj individuálnych spôsobilostí dieťaťa,
 • spostredkovať základy verejnej kultúry a rozvíjať u dieťaťa dimenzie školskej spôsobilosti, aby sa ľahšie adaptovalo na následné primárne vzdelávanie,
 • umožňovať dieťaťu napĺňať život a učenie prostredníctvom hry, priamej skúsenosti a aktívneho bádania,
 • uplatňovať a chrániť práva dieťaťa v spolupráci s rodinou, zriaďovateľom a ďalšími partnermi s rešpektovaním potrieb dieťaťa a vytvárania podmienok pre blaho všetkých detí,
 • identifikovať deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a zabezpečovať im podmienky na individuálny rozvoj v súlade s týmito potrebami,
 • zabezpečovať dostupnosť a rovnosť vo výchove a vzdelávaní,
 • zbezpečovať dostupnosť poradenských a ďalších služieb pre všetky deti,
 • získať dôveru rodičov pri realizovaní výchovy a vzdelávania v inštitucionálnom prostredí a pri koordinovanom úsilí o zabezpečovanie blaha a potrieb detí,


Profilácia materskej školy:

 • sprostredkovať deťom základné princípy fungovania života v súlade s prírodou,
 • vytvárať deťom rodinné prostredie, v ktorom si budú rozvíjať sociálne zručnosti potrebné pre ich ďalší život v spoločnosti,
 • viesť deti k ochrane životného prostredia,rozvíjať pohybové schopnosti detí, správnu koordináciu pohybov prostredníctvom pohybových hier v triede a na detskom ihrisku,
 • oboznamovať deti s dopravnou výchovou, prakticky si osvojiť základy bezpečnosti na ceste na dopravnom ihrisku,
 • poskytovať deťom doplnkové aktivity zamerané na uplatňovanie zdravého životného štýlu - rozhovory, besedy,
 • rozvíjať technickú tvorivosť prostredníctvom konštruovania rôznych stavebníc

Školský rok 2023/2024

V triede „Včielky“ navštevuje našu škôlku v tomto školskom roku 18 detí.

Koncepčný zámer a ciele MŠ

Koncepčný zámer a ciele materskej školy vychádzajú z cieľov predprimárneho vzdelávania a z úloh, ktoré sú deklarované v hlavných dokumentoch schválených MŠ SR pre rozvoj školstva – poskytovať vzdelávanie v súlade s Medzinárodnou štandardnou klasisifikáciou vzdelávania v materských školách pre predprimárne vzdelávanie – ISCED O.

V materskej škole, podobne ako na iných stupňoch škôl, je stále aktuálna potreba uplatňovania humanistickej výchovy a vzdelávania a tiež koncepcie prosociálnej výchovy. Naplnenie uvedených princípov predpokladá priaznivú výchovno- vzdelávaciu klímu s dôrazom na rozvoj tvorivosti, uprednostňovanie učenia hrou a zážitkového učenia.

Počas školského roka pracujeme s deťmi podľa ŠVP  „Prašnícke Slniečka“. Hlavným cieľom našej výchovy a vzdelávania v MŠ je dosiahnutie optimálnej, kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovni pre vstup detí do 1.ročníka ZŠ a pre život v spoločnosti.

Emocionálny a morálny vývin dieťaťa, jeho schonosť spolupracovať a vzájomne sa rešpektovať formujeme prostredníctvom včleňovania dieťaťa do spoločných hier.

Využívame každodenné zdravotné cvičenia, pohybové relaxačné činnosti a pravidelný denný pobyt vonku, rozvíjame pohybové schopnosti a zručnosti každého dieťaťa.

Zvýšenú pozornosť venujeme aj oblasti grafomotoriky. Dbáme na správny návyk úchopu písacieho a kresliaceho materiálu a správny návyk polohy sedenia pri činnosti. Jemnú motoriku detí rozvíjame rôznymi manipulačnými, výtvarnými a pracovnými činnosťami.

Zápis detí do MŠ Prašník na školský rok 2024/2025

Riaditeľka MŠ Prašník č. 98 v zmysle zákona č. 245/ 2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a po dohode so zriaďovateľom oznamuje, že zápis detí do MŠ sa uskutoční v dňoch:
 
16.05.2024 a 17.05.2024 v čase od  10:00 do 16:00
 
v materskej škole Prašník.
 
Dieťa sa prijíma do MŠ na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov dieťaťa.
 

Podmienky prijímania detí do materskej školy:


Prednostne sa do materskej školy prijímajú:

 • Deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné - deti, ktoré dosiahnu 5 rokov veku do 31.8.2024
 • Deti, pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania
 • Deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie (4- ročné deti)
 • Deti, ktoré nedovŕšili vek troch rokov sa prijímajú, ak je voľná kapacita MŠ
Na zápis prosíme priniesť:
 
 • Rodný list dieťaťa - k nahliadnutiu
 • Občiansky preukaz zákonného zástupcu dieťaťa - k nahliadnutiu
 • Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast
Zápis do MŠ je tiež možné uskutočniť elektronickou formou na e-mail: msprasnik@gmail.com.
 
Súbory na stiahnutie:

 

zapis

Fotogaléria

Školský rok 2023/24:

foto: -mš-

Prevádzková doba MŠ

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 6:45  do 16:00


Personálne obsadenie a kontakty

 • riaditeľka MŠ: Mgr. Zora Haringová
 • učiteľka MŠ: Dana Banáková
 • vedúca jedálne MŠ: Martina Fajnorová
 • kuchárka: Miroslava Kmeťová
 • školníčka: Vladislava Hornáková


Kontakty:
tel.: 033/ 778 0521
e-mail: msprasnik@gmail.com

Adresa:
Materska škola, Prašník č. 98, 922 11 Prašník

 

Zriaďovateľ MŠ:

Obec Prašník, Prašník č. 93, 922 11 Prašník

obecprasnik@prasnik.sk

 

   (dátum poslednej aktualizácie: 12.04.2024)

 

Adresa

Obecný úrad Prašník
Prašník 93
922 11 Prašník

Starosta obce

Milan Mozolák

tel.: 0911 117 991

e-mail: starosta@prasnik.sk

Obec Prašník