Menu
Obec Prašník
Obec Prašník

Materská škola

mš

V našej obci máme veľmi kvalitnú a dobre vybavenú škôlku, teda presnejšie Materskú školu (MŠ).

materská škola_u

O MŠ Prašník nám viac porozprávala jej bývalá riaditeľka PaedDr. Zuzana Šmachová:

Naša Materská škola ponúka kvalitnú výchovu a vzdelávanie deťom v predškolskom veku. Sme škôlka fungujúca na princípoch individuálneho prístupu k deťom, vytvorenia rodinnej atmosféry a sprostredkovania poznatkov a vedomostí deťom hravou a primeranou formou. Sídlime v zrekonštruovanej budove v srdci obce Prašník, na školskom dvore máme krásne a bezpečné nové ihrisko (získané z dotácie od Úradu vlády SR).

mšjanuár_2

Priestory našej škôlky sú vybavené novým nábytkom (v roku 2013-2014 prebehla rekonštrukcia vnútorných priestorov – umyvárne, triedy a jedálne) a vďaka zapájaniu sa do grantových programov máme aj veľa kvalitných pomôcok pre deti vrátane interaktívnej tabule (získanej od MŠVVaŠ SR) Pred obecným úradom máme vlastné dopravné ihrisko (aj s príslušenstvom nadobudnuté z grantového programu od Nadácie Volkswagen).

dopravné ihrisko u

V ľavej časti budovy máme vytvorené minifitness pre deti s veľkou trampolínou a detskými posilňovacími strojmi. Počas letných prázdnin boli v celej budove vymenené okná a bola vybudovaná nová kotolňa na pelety, ktorá zabezpečuje v chladných mesiacoch pre deti maximálny komfort.

mšjanuár_upr

Našimi hlavnými cieľmi vo výchovno-vzdelávacej činnosti  sú:

Sprostredkovať deťom základné princípy fungovania života v súlade s prírodou.

Vytvárať deťom rodinné prostredie, v ktorom si budú rozvíjať sociálne zručnosti potrebné pre ich ďalší život v spoločnosti.

Viesť deti k ochrane životného prostredia.

Rozvíjať pohybové schopnosti detí - obratnosť, správnu koordináciu pohybov prostredníctvom pohybových hier v triede a hier na detskom ihrisku v MŠ.

Oboznamovať deti s dopravnou výchovou, prakticky si osvojiť základy bezpečnosti na ceste na vlastnom dopravnom ihrisku.

Poskytovať deťom doplnkové aktivity zamerané na uplatňovanie zdravého životného štýlu – ovocno-zeleninové dni, rozhovory, besedy.

Rozvíjať technickú tvorivosť prostredníctvom konštruovania rôznych stavebníc.

trieda

Naše šikovné deti sa pravidelne zúčastňujú akcií, ktoré usporadúva Obec Prašník a svojim kultúrnym programom vždy spestria a potešia všetkých prítomných.

Nakoľko sa naša škôlka nachádza v krásnom prírodnom prostredí , časté návštevy blízkeho lesa nám umožňujú neustále si rozširovať poznatky v oblasti prírodovedného vzdelávania (získali sme grant od Nadácie Samsung) a tým vštepovať deťom lásku a spolupatričnosť k prírode a tiež k svojmu okoliu.

ihriskoMSu

Školský rok 2021/2022

V triede „Včielky“ navštevuje našu škôlku v tomto školskom roku 20 detí.

Koncepčný zámer a ciele MŠ

Koncepčný zámer a ciele materskej školy vychádzajú z cieľov predprimárneho vzdelávania a z úloh, ktoré sú deklarované v hlavných dokumentoch schválených MŠ SR pre rozvoj školstva – poskytovať vzdelávanie v súlade s Medzinárodnou štandardnou klasisifikáciou vzdelávania v materských školách pre predprimárne vzdelávanie – ISCED O.

V materskej škole, podobne ako na iných stupňoch škôl, je stále aktuálna potreba uplatňovania humanistickej výchovy a vzdelávania a tiež koncepcie prosociálnej výchovy. Naplnenie uvedených princípov predpokladá priaznivú výchovno- vzdelávaciu klímu s dôrazom na rozvoj tvorivosti, uprednostňovanie učenia hrou a zážitkového učenia.

Počas školského roka pracujeme s deťmi podľa ŠVP  „Prašnícke Slniečka“. Hlavným cieľom našej výchovy a vzdelávania v MŠ je dosiahnutie optimálnej, kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovni pre vstup detí do 1.ročníka ZŠ a pre život v spoločnosti.

Emocionálny a morálny vývin dieťaťa, jeho schonosť spolupracovať a vzájomne sa rešpektovať formujeme prostredníctvom včleňovania dieťaťa do spoločných hier.

Využívame každodenné zdravotné cvičenia, pohybové relaxačné činnosti a pravidelný denný pobyt vonku, rozvíjame pohybové schopnosti a zručnosti každého dieťaťa.

Zvýšenú pozornosť venujeme aj oblasti grafomotoriky. Dbáme na správny návyk úchopu písacieho a kresliaceho materiálu a správny návyk polohy sedenia pri činnosti. Jemnú motoriku detí rozvíjame rôznymi manipulačnými, výtvarnými a pracovnými činnosťami.

Zápis detí do MŠ Prašník na školský rok 2022/2023

Riaditeľka MŠ Prašník č. 98 v zmysle zákona č. 245/ 2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a po dohode so zriaďovateľom oznamuje, že zápis detí do MŠ sa uskutoční v dňoch:
 
02.05.2022 - 05.05.2022 od 8:00  - do 15:00
09.05.2022 - 13.05.2022 od 8:00  - do 15:00 
 
vo vstupnej chodbe MŠ.
 
Zápis do MŠ je tiež možné uskutočniť elektronickou formou na e-mail: msprasnik@gmail.com.

zapis

Personálne obsadenie a kontakty

  • Riaditeľka MŠ: Mgr. Zora Haringová
  • Učiteľka MŠ: Danka Hamerlíková
  • Vedúca jedálne MŠ: Martina Fajnorová
  • Kuchárka MŠ: Mirka Kmeťová
  • Školníčka MŠ: Dana Banáková

Kontakty:
tel.: 033/778 0521, e-mail: msprasnik@gmail.com

Obec

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 29. 9. 2022
slabý dážď 16 °C 10 °C
piatok 30. 9. mierny dážď 13/10 °C
sobota 1. 10. slabý dážď 12/10 °C
nedeľa 2. 10. slabý dážď 17/11 °C

Adresa

Obecný úrad Prašník
Prašník 93
922 11 Prašník

Starosta obce

Emil Škodáček
e-mail: starosta@prasnik.sk

Obec Prašník