Menu
Obec Prašník
Obec Prašník

ZO SZPB

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov

SzpbSlovenský zväz protifašistických bojovníkov (ďalej len SZPB) je občianskym združením pôsobiacim na území Slovenskej republiky (ďalej len SR) na základe zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a je historickým a právnym nástupcom po bývalom Československom zväze protifašistických bojovníkov v Slovenskej republike, združujúcim občanov SR a účastníkov boja za národné oslobodenie a proti fašizmu, za demokraciu a sociálnu spravodlivosť, ktorí súhlasia s jeho pôsobením, poslaním a cieľmi, programovým zameraním a ustanoveniami Stanov SZPB.

 

Web linky:   SZPB   https://szpb.sk/      

Dvojtýždenník BOJOVNÍK  https://bojovnik.eu/

Stránka SZPB na facebooku: https://www.facebook.com/szpb.sk

 


ZO SZPB v Prašníku

Základná organizácia SZPB v Prašníku má dlhoročnú tradíciu a momentálne má 22 členov. Členská základňa sa z roka na rok zmenšuje. Postupne odchádzajú priami účastníci národnooslobodzovacích bojov. V súčasnosti je už iba jedna žijúca priama účastníčka, členka ZO pani Alžbeta Zollerová. Členskú základňu ďalej tvoria deti a vnuci priamych účastníkov bojov proti fašizmu a tiež sympatizanti.

Zloženie výboru ZO SZPB:

Predsedníčka: Božena Mocková

Podpredseda: Juraj Obuch

Tajomník: JUDr. Anna Nosková

Pokladník: Oľga Mikulčíková

Revízor účtov: Anna Reptová

Členovia výboru: Alžbeta Zollerová, Alžbeta Beluská, Mgr. Ľubica Obuchová

 

Organizačne patrí ZO SZPB Prašník pod Oblastný výbor Piešťany.

Financovanie ZO je viaczdrojové. Základný zdroj financovania je dotácia z obce Prašník. Druhý zdroj financovania tvoria sponzorské príspevky.

Činnosť ZO SZPB je zameraná predovšetkým na nasledujúce aktivity:

  • Spomienkový akt kladenia vencov v spolupráci s obcou pri príležitosti oslobodenia obce Prašník
  • Spoluorganizovanie Osláv SNP na Pustej Vsi
  • Kladenie vencov k tumbe „Pustá Ves“ na vrchu Roh
  • Oceňovanie členov ZO – jubilantov
  • Starostlivosť o Budovu revolučných a odbojových tradícií na Pustej Vsi
  • Organizovanie zájazdov – múzeum holokaustu v Seredi, v spolupráci s Ústredným výborom SZPB návštevu pamätníka na Dukle, návštevu pamätníka na Slavíne

Adresa

Obecný úrad Prašník
Prašník 93
922 11 Prašník

Starosta obce

Milan Mozolák

tel.: 0911 117 991

e-mail: starosta@prasnik.sk

Obec Prašník