Menu
Obec Prašník
Obec Prašník

Prihásenie psa

Kedy psa prihlásiť do evidencie?

Podmienky držania a evidencie psov upravuje zákon č. 282/2002 Z.z.
Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha evidencii psov. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza.

Podmienky držania a evidencie psov v obci Prašník upravuje VZN 3/2008. Evidenciu vedie obecný úrad a do evidencie sa zapisuje:

  • evidenčné číslo psa
  • tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má
  • meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa
  • umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území obce
  • zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa
  • skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný,
    ak sa použil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi
  • úhyn psa
  • strata psa

Po prihlásení psa dostanete evidenčnú známku za poplatok 1,50€, ktorý sa platí v hotovosti do pokladne OcÚ. Potom je potrebné podať daňové priznanie za psa a bude vám vyrubená daň - pomerná časť dane v rámci daného roka.

Daň za psa upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. (TERTIA ČASŤ) o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v časti III.

 

 

 

 

Adresa

Obecný úrad Prašník
Prašník 93
922 11 Prašník

Starosta obce

Milan Mozolák

tel.: 0911 117 991

e-mail: starosta@prasnik.sk

Obec Prašník